Functie- en competentieprofiel poetshulp patrimonium (m/v)

1. Identificatiegegevens

Functietitel

Poetshulp patrimonium

Afdeling – Dienst

Cultuur - Feestelijkheden en Onderhoud

Niveau

Technisch assistent

Graad

E1-E3

2. Positionering in het organogram

Plaats in het organogram

Feestelijkheden en onderhoud

Leiding krijgen van

Administratief medewerker dienst feestelijkheden en onderhoud

Leiding geven aan

/

3. Doel van de functie

De poetshulp onderhoud patrimonium staat in voor het dagelijks onderhoud van het patrimonium van de gemeente. Meer bepaald het diensten- en ontmoetingscentrum, de bibliotheek, de sportzaal, en de loods zodat alles optimaal en netjes is voor het personeel en de externe gebruikers van het gebouw. Daarnaast staat de poetshulp onderhoud patrimonium in voor een goed onthaal, verzorging en bediening van de recepties bij jubilea, huwelijken of andere feestelijkheden.

4. Kernresultaatsgebieden

Onderhouden van het patrimonium van gemeente met het oog op een nette, hygiënische en aangename omgeving voor bezoekers en werknemers

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Regelmatig poetsen van het interieur van de gebouwen (vloeren, sanitair, ramen, …)
 • Afvoeren van afvalstoffen volgens de principes van sorteren en recycleren
 • Onderhoud van de onmiddellijke omgeving van de gebouwen
 • Correct opvolgen van instructies van de leidinggevende
 • Opmaken van een eigen planning (zowel dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks) en hier flexibel mee omgaan zodat alle taken tijdig en regelmatig uitgevoerd worden

Instaan voor het vlot doorgeven en verwerken van informatie met het oog op een goede werking van de dienst en samenwerking binnen de dienst

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
 • Aangeven van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben, aan de collega’s van het onderhoud
 • Deelnemen en op een positieve manier meewerken aan overleg
 • Op een open en respectvolle manier communiceren met collega’s
 • Deelnemen aan vormingsmomenten, zoals bv het volgen van demonstraties betreffende de poetsdienst

Uitvoeren van logistieke taken met het oog op het vlot laten verlopen van vergaderingen en andere bijeenkomsten

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Voorzien van voldoende frisse dranken en koffie
 • Tijdig de voorraden aangeven aan de leidinggevende zodat steeds al het nodige materiaal aanwezig is om de taken uit te voeren
 • Medewerking bieden bij recepties en speciale manifestaties, zoals opdienen, afruimen, …  (regelmatig weekend- en soms avondwerk)

Uitvoeren van de opdrachten met het oog op een kwaliteitsvolle, duurzame en harmonieuze dienstverlening

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Het efficiënt, effectief en correct uitvoeren van de toegewezen taken en opdrachten
 • Rekening houden met de geldende veiligheidsvoorschriften
 • Op een respectvolle, milieu- en kostenbewuste manier omgaan met materialen, werktuigen en infrastructuur
 • Neemt indien nodig het onderhoud over of springt bij in het onderhoud van ander patrimonium van de gemeente of het OCMW

5. Gedragscompetenties

Kerncompetenties

Kwaliteitsvol werken

 • Stelt hoge eisen aan kwaliteit
 • Evalueert het eigen gedrag / werk in het licht van kwaliteitsnormen
 • Stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is
 • Voorkomt dat er fouten worden gemaakt
 • Streeft naar maximaal resultaat
 • Zet door bij tegenslag of problemen

Klantgerichtheid

 • Zoekt naar oplossingen bij problemen
 • Besteedt zorg aan eigen voorkomen
 • Is hulpvaardig, maar steeds in lijn met regels of afspraken
 • Beantwoordt vragen of klachten op een beleefde en respectvolle manier

Samenwerken

 • Helpt anderen
 • Deelt informatie en kennis met anderen
 • Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten
 • Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na
 • Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep
 • Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen
 • Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid
 • Werkt actief aan het creëren van een vertrouwensband met andere diensten

Loyaliteit

 • Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie
 • Stelt het organisatiebelang voorop
 • Toont bereidheid om te leren en mee te groeien met verandering
 • Handelt in overeenstemming met de belangen van de organisatie
 • Voelt zich verbonden met de belangen / problematiek van de organisatie en de eigen rol of opdracht hierin

Zelfstandig werken

 • Organiseert het eigen werk en lost eventuele problemen vlot op
 • Kan werken zonder externe controle
 • Werkt taken tijdig en volledig af
 • Stuurt bij indien er fouten optreden of bij wijzigende omstandigheden

Functiecompetenties

Ordelijk werken

 • Houdt de werkomgeving en het materiaal net
 • Voert het werk verzorgd uit en ruimt op
 • Bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op
 • Behandelt het materiaal met zorg

Flexibiliteit

 • Verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken
 • Werkt in crisissituaties prioritaire opdrachten goed af
 • Toont bereidheid te leren en mee te groeien met veranderingen
 • Is bereid om extra inspanningen te leveren
 • Bereid zijn om op regelmatige basis weekend- en avondwerk uit te voeren.

Kennis

Goede kennis

 • Onderhoudsproducten
 • Onderhoudsmachines

Grondige kennis

 • Verschillende poetstechnieken