Inbuizen van weggrachten

U hebt een eigendom die ontoegankelijk is door een gracht? Dan moet u een aanvraag indienen om rioolbuizen te leggen. Deze aanvraag gebeurt niet bij de gemeente maar bij Fluvius. Daarenboven is voor het overwelven van baangrachten de provinciale stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de Provincieraad op 24.04.2008, van toepassing.

De procedure

De aanvraag gebeurt bij Fluvius. De aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website van Fluvius. Of neem contact op met de infolijn 078 35 35 34 om het formulier per post te laten toesturen. U verneemt hoe het aanvraagdossier moet samengesteld worden. Vul alle gegevens in en voeg er de genummerde foto's bij. Duid de gewenste uitvoeringsdatum aan op het formulier. Let op, u dient een termijn van minimum twee maanden te respecteren. Dit is nodig omdat Fluvius de nodige vergunningen moet aanvragen.

Als de gracht langs een gewestweg of een provinciale weg gelegen is, dient u eerst een machtiging van de bevoegde instantie te krijgen. Bent u niet zeker langs welke weg de gracht ligt, neem dan contact op met de technische dienst van de gemeente.

Inbuizen van weggrachten - Let op! 

  • U kunt slechts één inbuizing per perceel aanvragen. De standaardbreedte van een overwelving bedraagt in principe maximaal 5 m.
  • De inbuizing wordt eigendom van Fluvius.
  • Het onderhoud gebeurt door Fluvius.
  • De zijkanten van de buis worden verstevigd met schraal beton. Wenst u kopmuren in metselwerk dan moet u daar zelf voor instaan.
  • Fluvius brengt de gemeente op de hoogte van de aanvraag.
  • De gemeente stuurt haar advies naar de dienst stedenbouw in Brugge.
  • De dienst stedenbouw in Brugge verleent de stedenbouwkundige vergunning aan Fluvius.
  • Fluvius neemt terug contact op met de aanvrager en spreekt een timing af.
  • De aannemer die aangeduid werd door Fluvius voert de werken uit.