Nieuws - meest recent

sep
21

Uitnodiging: toelichting start infrastructuurwerken

okt
02

Vanaf maandag 2 oktober 2017 zal de firma BVBA GKW een rioolaansluiting realiseren ter hoogte van de woning met nummer 21 in de Kasteelstraat.
Ingevolge deze werkzaamheden wordt de Kasteelstraat ter hoogte van voornoemde woning afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Er wordt langs de zijde van het Dorpsplein en de Sint Jozefstraat plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werkzaamheden.
In de loop van woensdagnamiddag  4 oktober 2017 kennen de werkzaamheden hun einde.

Wist je dat de totale oppervlakte aan privé tuinen in Vlaanderen, veel groter is dan alle natuurgebieden samen? Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Hierdoor maken we het samen nog groener!

Het hart van de parochie Sente wordt binnenkort heringericht. Vanaf 1 november 2017 starten de voorbereidende werken, namelijk de vernieuwing van diverse nutsleidingen. Aansluitend in april 2018 start de heraanleg van het marktplein.
Op 12 september organiseren Kuurne, Lendelede en Kortrijk een infovergadering voor omwonenden en handelaars. De gemeentes stellen alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 05.07.2017 een vergunning is verleend aan BEAVER CONSTRUCT NV, Kuurnsestraat 60, 8860 Lendelede ...

Het gemeentebestuur deelt mee dat door BVBA HANSSENS-MESSELY, Beiaardstraat 57, 8860 Lendelede een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Op 2 maart 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de plannen staan maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. In het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voor de Schelde zijn verschillende aandachtsgebieden aangeduid: de Heulebeek in het Leiebekken.

Je wil renoveren, maar je kan nog wat tips gebruiken? Graag wat uitleg over premies en leningen? Waar vind je een bekwame, energiebewuste aannemer? De RenovatieCoach is hiervoor je onafhankelijke partner Hij geeft gratis en snel een antwoord,vanuit zijn ruime netwerk.

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie akte heeft genomen op 16.03.2017 betreffende een mededeling kleine verandering van B.V.B.A. DESMEDT DAIRY, gevestigd te 8860 Lendelede, Sint Arnoldusstraat 17, om ...