Openbaar onderzoek: aanvraag van een omgevingsvergunning

Decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door BVBA HANSSENS-MESSELY, Beiaardstraat 57, 8860 Lendelede een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Beiaardstraat 57, sectie A 508, 509, 514f, g, h, k, 516a, 551b.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen (bouwen van een kraamstal + uitbreiden van een bestaande loods bij een bestaand landbouwbedrijf) en een ingedeelde inrichting / activiteit: (verandering en hernieuwing van de milieu- of omgevingsvergunning)

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO) en c (de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse). Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport (OVR) gevoegd.

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR d.d. 27.11.2015  wordt door de gemeente Lendelede een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 03.07.2017 tot en met 02.08.2017. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Lendelede, op 03.07.2017

Christophe Vandecasteele

De secretaris

 

Carine Dewaele  

De burgemeester

Aangemaakt op: 03/07/2017