Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten!

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Ook ons veldwetboek en boswetboek verbiedt vuur maken ter bescherming van woningen en bossen.

De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen, waaronder kampvuur (Deze kan je terugvinden op www.stookslim.be.) – let wel: er zijn duidelijke voorwaarden ! Het veld- en boswetboek voorziet minimum veiligheidsafstanden.

Wat wordt bedoeld met ‘een kampvuur’?

Een ‘kampvuur’ wordt in het groot woordenboek der Nederlandse taal omschreven als ‘houtvuur dat men aanlegt, bv. aan het einde van een jeugdkamp of tijdens een feest, en waaromheen men gaat zitten om te eten, met elkaar te praten, elkaar verhalen te vertellen of samen te zingen’. De uitzonderingsmogelijkheid geldt dus enkel voor vuren die worden aangelegd door particulieren of verenigingen omwille van de gezelligheid en het groepsgebeuren.

In een kampvuur mag enkel droog onbehandeld hout opgebrand worden op minstens 100 m van woningen en 25 m van bossen. Toestemming vooraf van uw gemeente/stad is vereist !

Voormelde regels gelden niet voor het gebruik van vuurkorven, sfeerverwarmers of barbecues. Algemeen geldt wel altijd: Blijf in de buurt!

 

  • Blijf in de buurt: laat een kampvuur nooit onbewaakt branden of smeulen.
  • Gun een kampvuur ook de tijd om vanzelf te doven.
  • Let extra op als er kinderen in de buurt zijn. Een ongeluk is gauw gebeurd.
  • Zorg dat je altijd blusmiddelen in de buurt hebt: water is zeer geschikt !

Betrapt!

Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

  • ofwel de GAS-ambtenaar indien jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement. De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete opleggen.
  • ofwel de procureur des Konings

De procureur des Konings kan beslissen om:

  • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
  • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Milieuhandhaving van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Wanneer ongeruste omstaanders via HC112 de brandweer verwittigen, dan is de brandweer wettelijk verplicht gevolg te geven aan de oproep en het vuur te blussen. De factuur gaat naar wie het vuurtje gestookt heeft. Dergelijke facturen zijn niet mals en lopen vaak op tot wel €1000.

Kortom,

1. verbrand geen afval!

2. wil je een kampvuur organiseren ? OK, maar enkel met droog onbehandeld hout, op de voorgeschreven minimum afstanden en met toestemming van uw gemeente/stad.

3. Blijf steeds in de buurt en neem voorzorgsmaatregelen. (zie ook tips op www.hvzfluvia.be)

 

Aangemaakt op: 05/05/2017