Vlarem milieuvergunning 1ste klasse

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 1 nodig dan kunt u dit opzoeken in de indelingslijst. Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de milieudienst. Het meldingsformulier klasse 1 kunt u aanvragen op de milieudienst of rechtstreeks downloaden.

Kosten

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning van Klasse 1 moet u 123,95 euro dossiertaks betalen op rekeningnummer 091-2206066-24 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, met de vermelding 'Vlarem dossiertaks'.

De gemeentelijke dossiertaks voor een vergunning klasse 1 bedraagt de werkelijk gedane kosten met een minimum van € 500.

Extra informatie

Stap 1:

Waar indienen?

Het meldingsformulier voor een inrichting van klasse 1 moet u indienen in 10 exemplaren bij:

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge

Stap 2:

Bijlagen

Bij dit aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen worden gevoegd zoals:

* een uittreksel uit het kadastraal plan met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke percelen, gelegen in een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting. U moet ook een lijst van de eigenaars van deze kadastrale percelen bijvoegen want de gemeente is verplicht hen aan te schrijven voor het openbaar onderzoek.
* een situeringsplan (schaal minimum 1/1000) met de ligging van de gebouwen ten opzichte van de aanpalende percelen.
* één of meerdere uitvoeringsplannen (schaal minimum 1/200), met aanduiding van de aangevraagde installaties, lozingspunten.

 

Op het aanvraagformulier staat telkens duidelijk vermeld welke gegevens er nodig zijn.

Stap 3:

Behandelingsprocedure

Na de ontvankelijk en volledigheidsverklaring door de Deputatie wordt er gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd. Een grote gele affiche aangeplakt in het gemeentehuis en op de plaats van de geplande inrichting geldt als bekendmaking, daarbij komt nog de publicatie in een dag-/weekblad met regionaal karakter en op de gemeentelijke website.

Stap 4:

Beslissing

De Deputatie doet uitspraak binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

Stap 5:

Aantekenen beroep

Binnen de 30 kalenderdagen kunt u tegen de beslissing van de Deputatie bij aangetekende brief beroep aantekenen bij:

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Mevrouw Joke Schauvliege
Koolstraat 35
1000 Brussel