Gebruikersreglement GC Lendelede

Downloaden als PDF: Gebruikersreglement GC Lendelede 2019


TITEL 1  ALGEMENE BEPALINGEN

Het gemeentebestuur van Lendelede stelt volgende infrastructuur ter beschikking onder de noemer ‘Gemeenschapscentrum Lendelede’:

  • Ontmoetingscentrum Den Tap, gelegen Pastoor De Beirstraat 1 te 8860 Lendelede
  • Zaal ‘Trefpunt’, gelegen A. Dassonvillelaan 3 te 8860 Lendelede
  • Zaal ‘Lindelei’, gelegen Stationsstraat 21 A te 8860 Lendelede

Artikel 2

Het beheer van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum gebeurt door het gemeentebestuur dat eigenaar is van de infrastructuur, na advies van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum.

Het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingen met betrekking tot de lokalen vermeld in art. 1; het beheersorgaan heeft tevens inspraakrecht over alle aspecten van het beheer van de infrastructuur zoals verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, financieel beleid, huishoudelijk reglement, concessiecontracten en huurovereenkomsten, enz..

Artikel 3.1

Elke persoon of vereniging (via een gemachtigd lid van de vereniging) die in het gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, doet daartoe een aanvraag Iedere aanvraag om in het gemeenschapscentrum over een bepaalde ruimte te beschikken, dient schriftelijk en aan de hand van de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan de gemeentelijke cultuurdienst (A. Dassonvillelaan 3, 8860 Lendelede) ten laatste 1 maand en ten vroegste 1 jaar voor de activiteit. Deze formulieren zijn ter beschikking in de diverse gemeentelijke diensten en op de gemeentelijke website. Telefonische aanvragen hebben enkel een informatief karakter en worden niet als officiële aanvraag beschouwd.

Aanvragen voor privaat gebruik van zaal ‘Lindelei’ kunnen gebeuren ten laatste 1 maand en ten vroegste 9 maanden voor de activiteit.

De overeenkomst komt tot stand vanaf het ogenblik dat de aanvraag door de bevoegde dienst is goedgekeurd. Daartoe wordt een huurcontract in tweevoud (door de cultuurdienst namens het gemeentebestuur ondertekend) samen met een aanvraagformulier voor de dranken en het technisch materiaal (indien van toepassing) aan de betrokken persoon of vereniging toegestuurd binnen de 7 dagen vanaf ontvangst van de aanvraag.

De huurder controleert de vastgestelde reservatie in het contract en bezorgt de cultuurdienst binnen de 14 dagen één door de huurder ondertekend exemplaar van het contract terug.

Bij vragen of onduidelijkheden dient de huurder de cultuurdienst te contacteren. Door en pas na de ontvangst van het getekende huurcontract wordt de reservatie als definitief beschouwd.

Indien het huurcontract door de huurder niet tijdig terugbezorgd wordt, vervalt de desbetreffende reservatie.

Aan de cultuurdienst wordt 14 dagen vóór een activiteit meegedeeld welke drank moet worden besteld en welk technisch materiaal moet worden voorzien (indien van toepassing).

De aanvragen worden chronologisch (volgens datum van ontvangst en zonder rekening te houden met de aard van de gebruiker) toegekend.

Een optie nemen is mogelijk. Indien er een andere aanvrager opdaagt, dient de optie na contactopname door de cultuurdienst op straffe van verval binnen de 48 uren omgezet te worden in een definitief huurcontract volgens bovenstaande procedure.. De optie geldt voor maximum 30 kalenderdagen. Voor het privaat gebruik van zaal Lindelei geldt de optie slechts voor 15 kalenderdagen.

Artikel 3.2

Door het afsluiten van het contract heeft de aanvrager ten aanzien van het gemeentebestuur recht op de levering van volgende goederen:

a) het contractueel gebruik van de beschreven lokalen. Bij overmacht en na contactopname stelt de cultuurdienst (indien mogelijk) een gelijkwaardige zaal ter beschikking tegen dezelfde bedongen voorwaarde.

b) het gebruik van het aangevraagd technisch materiaal (indien van toepassing).

c) de verlichting en verwarming van de gebruikte lokalen.

d) het gebruik van het aanwezige meubilair

Artikel 4

Door het afsluiten van de overeenkomst verbindt de aanvrager zich ten opzichte van het gemeentebestuur van Lendelede:

a) de voorziene vergoeding na ontvangst van de factuur te betalen.

b) in te staan voor het proper houden van voornoemde lokalen en uitrusting en de schade aangericht door hemzelf, zijn aangestelden, de deelnemers aan de ingerichte activiteit en/of diefstal te vergoeden.

c) de lokalen en het materiaal enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel.

d) zich in orde te stellen inzake betaling van auteursrechten, gemeentelijke en provinciale belastingen

e) zich te voegen naar de geldende politiereglementen en veiligheidsvoorschriften.

f) de richtlijnen verstrekt door de cultuurdienst na te leven; dit onder meer wat betreft het opruimen van de zaal, het vermijden van geluidshinder, rookverbod, drankgebruik, …

g) onmiddellijk na de activiteit, alle door hemzelf meegebrachte voorwerpen (zoals huisvuilzakken, papier en karton, ….) die niet tot het patrimonium van het gemeenschapscentrum behoren, te verwijderen, behoudens overeengekomen uitzonderingen.

h) de gebruikte materialen eigen aan het centrum terug te plaatsen in de daarvoor voorziene ruimte.

Artikel 5

Binnen de 7 dagen na de activiteit ontvangt de huurder één factuur, met daarop de te betalen huurtarief,  alsook (indien van toepassing) de huur van de gevraagde materialen en de drankafrekening.

Deze factuur dient betaald te worden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 6

De cultuurdienst moet 30 dagen voor de aangevraagde activiteit (schriftelijk of per e-mail) in kennis gesteld te worden van het niet-gebruik van een lokaal. Bij niet-tijdig verwittigen bedragen de annulatiekosten 50% van het huurtarief, behalve in geval van overmacht, met een minimum van € 15 excl. BTW.

Elk geval van overmacht in dit verband wordt behandeld door de cultuurdienst.

Wanneer de cultuurdienst niet of pas achteraf in kennis wordt gesteld van het niet-gebruik van een lokaal, is het huurtarief volledig verschuldigd.

Artikel 7

De cultuurdienst is bevoegd om een repetitie- of vergaderlokaal onbeschikbaar te verklaren in geval dit lokaal nodig is om een andere activiteit te laten doorgaan.

De huurder wordt tijdig verwittigd van de onbeschikbaarheid van het lokaal.

Artikel 8

Enkel de verantwoordelijken van de cultuurdienst zorgen voor de publiciteit en de affichering in de gebouwen.

Artikel 9

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een verzekeringspolis van het gemeentebestuur.

Artikel 10

Door- en onderverhuring aan derden, zelfs kosteloos, is steeds verboden tenzij volgens artikel 27.  Bij inbreuk op deze bepaling wordt er naast het oorspronkelijk tarief een bijkomende administratieve boete opgelegd van 250 euro.

Artikel 11

Het is ten strengste verboden ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, beplakken, te beschilderen en te beschrijven.

Artikel 12

Het in gereedheid brengen van de lokalen gebeurt in principe onmiddellijk voor de activiteit, tenzij andersluidende overeenkomst, maar mag nooit voorafgaandelijke activiteiten storen. Het inrichten van de ruimten op dagen die aan de activiteit voorafgaan, kan slechts na overleg met de cultuurdienst toegestaan worden. De gebruikte lokalen worden door de huurder klaargezet en nadien terug opgeruimd.

Artikel 13

Een verantwoordelijke persoon van de organiserende huurder dient gedurende de activiteit steeds in de locatie aanwezig te zijn.

Artikel 14

De leden van het beheersorgaan GC Lendelede hebben (mits het voorleggen van een legitimatiebewijs) recht tot toegang tot alle lokalen alsook tot de manifestatie. De aangestelden hebben het recht de naleving van dit reglement te controleren en desgevallend bijkomende richtlijnen te geven.

Artikel 15

Wanneer de huurder opmerkingen heeft in verband met de lokalen, materialen en dergelijke, licht hij de cultuurdienst in (schriftelijk of per email).

Artikel 16

De huurder is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de verlichting en de verwarming (met uitzondering van zaal Lindelei). De deuren worden dichtgedaan en gesloten.

Artikel 17

De sleutels (en/of badges) dienen vooraf door de huurder afgehaald en nadien terugbezorgd te worden in de openbare bibliotheek tijdens de openingsuren.

Artikel 18

De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden.

De nooduitgangen moeten ontsloten zijn en vlot toegankelijk.

TITEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

A. PODIUMKUNSTEN EN FILMVOORSTELLINGEN

Artikel 19

De organisator mag geen groter aantal toegangskaarten verkopen dan het aantal toegestane plaatsen. Dit volgens het veiligheidsverslag van de brandweer

Bij het overschrijden van het aantal toegelaten plaatsen, dient de organisator zelf het meer aantal toeschouwers te verwijderen en dit uiterlijk voor het voorziene aanvangsuur. Wanneer een lid van het beheersorgaan vaststelt dat er zich meer mensen bevinden dan reglementair toegelaten, mag hij de activiteit opschorten.

Artikel 20

De toegang tot de technische lokalen, het podium en de loges van de spelers is ten strengste verboden aan alle personen, die er niet voor dienstredenen geroepen zijn.

Artikel 21

De organisatoren moeten zelf voor het onthaal, de verkoop van kaarten en de controle bij de ingang instaan.

Artikel 22

Het gebruik van de zaal en de technische installatie zal steeds gebeuren na afspraak met de technisch aangestelde van het gemeenschapscentrum. Bij gebruik van een eigen geluidsinstallatie kan geen gebruik gemaakt worden van de geluidsinstallatie eigen aan het centrum.

Artikel 23

Wanneer het gaat om creaties door een plaatselijk toneelgezelschap, wordt de podiumruimte in OC Den Tap vanaf het gordijn 2 weken voorbehouden vóór de première. Deze periode loopt telkens van dinsdag. Het voorpodium (de plaats voor het gordijn) blijft ter beschikking van de eventuele andere gebruikers van de zaal. Vanaf de dinsdag vóór de première kunnen geen nieuwe boekingen van de polyvalente zaal meer plaatsvinden. Bestaande boekingen blijven gelden.

B. TENTOONSTELLINGEN

Artikel 24

De organisator staat in voor het risico en voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen en wel met een verzekeringspolis “van nagel tot nagel” d.w.z. : alle risico’s van brand, diefstal en beschadiging.

Artikel 25

De organisator staat zelf in voor toezicht, kosten van publiciteit, en dergelijke naar aanleiding van deze tentoonstelling.

TITEL 3: TARIEVEN

Artikel 26

Onderstaande tarieven gelden voor verenigingen van Lendelede, d.w.z.:

Organisaties en verenigingen aangesloten bij het adviesorgaan voor cultuur van Lendelede of aangesloten bij een andere erkende adviesraad van Lendelede of gesubsidieerd door het gemeentebestuur van Lendelede.

of

Andere Lendeleedse verenigingen en organisaties:

Deze moeten hun maatschappelijke of uitbatingzetel in Lendelede hebben. Bij feitelijke verenigingen dienen meer dan de helft van de leden hun adres in de gemeente te hebben  en ook hun activiteiten in de gemeente te hebben.

Enkel de leden die gemachtigd zijn door (het bestuur van) de vereniging kunnen een aanvraag indienen voor de huur van een lokaal. Bij twijfel hieromtrent zal de cultuurdienst contact opnemen met de verantwoordelijken van de vereniging.

Artikel 27

Voor verenigingen of organisaties die niet in aanmerking komen voor artikel 26 en voor commerciële bedrijven (enkel deze uit Lendelede) gelden de aangehaalde tarieven aan 200%, met uitzondering van zaal Lindelei waarvoor de huurtarieven voor private initiatieven gelden.

Voor commerciële bedrijven die de zalen gebruiken voor hun economische activiteit gelden alle hieronder aangehaalde tarieven als zijnde excl. 21% BTW.

Alleen de infrastructuur van zaal Lindelei kan gehuurd worden voor private initiatieven aan de aangehaalde huurtarieven.

Voor alle verenigingen en voor de particulieren wordt de kortdurende verhuur van de zalen beschouwd als een levering van goederen die geen deel uitmaakt van een complexe dienstverlening. Hierdoor zijn alle hieronder aangehaalde tarieven vrijgesteld van 21% BTW tenzij de vereniging of particulier hier zelf om vraagt.

Onder één van volgende voorwaarden wordt privaat gebruik verstaan:

De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Lendelede. De aanvrager kan naast de aanvraag van een eigen activiteit ook een aanvraag doen voor een activiteit van een familielid en dit tot in de eerste graad. (vb pensioneringsfeest vader, geboortereceptie, verjaardagsfeest dochter, ..).

of

De aanvrager dient te behoren tot het personeel van het gemeentebestuur of het OCMW van Lendelede.

Bij inbreuk op de bepalingen van artikel 27 en 28 wordt er naast het oorspronkelijk tarief een bijkomende administratieve boete opgelegd van 250 euro.

De cultuurdienst beslist over iedere aanvraag. Het College van Burgemeester en Schepenen komt tussen bij betwisting.

Artikel 28

Activiteiten uitsluitend georganiseerd door de gemeentelijke adviesraden en door de gemeentelijke hulpdiensten kunnen vrijgesteld worden van betaling van huur. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over deze vrijstelling. Het gebruik door het OCMW en het gemeentebestuur zelf is gratis. De al goedgekeurde aanvragen hebben steeds voorrang.

Artikel 29

De huurtarieven worden als volgt vastgesteld:

1.  Ontmoetingscentrum Den Tap (P. Beirstraat 1 te Lendelede)

voor het hele centrum:

per dag: 100 euro voor de zaal, de foyer, het podium en de geluidsinstallatie

per 2 opeenvolgende dagen: 170 euro

per weekend: 230 euro

per dag komt er 35 euro bij voor het gebruik van volledige technische installatie indien gewenst

voor 2 opeenvolgende dagen of het weekend is dit 60 euro

per dag komt er 5 euro bij voor het gebruik van de bovenverdieping (kleedkamers, vergaderzaal)

voor de foyer:

per dag: 30 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 50 euro

per weekend: 70 euro

voor een vergader- of repetitielokaal:

per dag: 5 euro

Per (toneel)vereniging worden er jaarlijks de helft van de repetities (met een maximum van 15) niet aangerekend.

Onder weekend wordt verstaan de periode tussen vrijdag 12 u ’s middags en maandag 12 u. ’s middags

2. ‘Trefpunt’ (A. Dassonvillelaan 3)

Activiteit zonder drankverkoop: 5 euro per dag

Activiteit met drankverkoop: 30 euro per dag

3. Zaal ‘Lindelei’ (Stationsstraat 21 A)

voor het hele centrum (grote, kleine zaal en keuken):

verenigingen van Lendelede (art. 26)

Private initiatieven (art. 27)

per dag: 100 euro

per dag: 350 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 170 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 600 euro

per weekend: 230 euro

per weekend: 800 euro

voor de grote zaal zonder keuken:

verenigingen van Lendelede (art. 26)

Private initiatieven (art. 27)

per dag: 70 euro

per dag: 250 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 120 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 400 euro

per weekend: 160 euro

per weekend: 550 euro

voor de grote zaal met keuken:

verenigingen van Lendelede (art. 26)

Private initiatieven (art. 27)

per dag: 85 euro

per dag: 300 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 145 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 500 euro

per weekend: 195 euro

per weekend: 700 euro

voor de kleine zaal met keuken:

verenigingen van Lendelede (art. 267)

Private initiatieven (art. 278)

per dag: 30 euro

per dag: 100 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 50 euro

per 2 opeenvolgende dagen: 175 euro

per weekend: 70 euro

per weekend: 250 euro

Onder weekend wordt verstaan de periode tussen vrijdag 8 u. ‘s morgens en maandag 12 u. ’s middags

Artikel 30

Bij het huren van zaal ‘Lindelei’ voor privégebruik ontvangt de huurder (samen met het contract) een aparte voorschotfactuur. Deze voorschotfactuur is gelijk aan het huurtarief en dient als waarborgsom beschouwd te worden. De voorschotfactuur dient ten laatste 14 kalenderdagen na de factuurdatum en voor het plaatsvinden van de activiteit betaald te worden. Bij niet betaling en na één herinnering vervalt de reservering automatisch.

Artikel 31

Bij het opmaken van de eindfactuur wordt naast het huurtarief het drankverbruik, de kosten van eventuele  schade en de toegepaste boete gevoegd. Van deze eindfactuur wordt het voorschot (als waarborgsom) in mindering gebracht en blijft het saldo van de eindfactuur verschuldigd.

Artikel 32

De billijke vergoeding zit steeds verrekend in de huurtarieven.

De auteursrechten (indien van toepassing) moeten steeds geregeld en betaald worden door de huurder.

TITEL 4: DRANKEN IN OC DEN TAP (P. De Beirstraat 1) en ZAAL LINDELEI (Stationsstraat 21 A):

Artikel 33

 “Alle bieren en verplicht af te nemen frisdranken moeten via de door het gemeentebestuur aangeduide leverancier afgenomen worden (aan de geldende prijzen op de bestelbon).

Er mogen geen andere bieren of verplicht af te nemen frisdranken worden verbruikt dan deze vermeld op de bestelbon. Het is dus wel toegestaan om eigen wijn, mousserende wijn, aperitief of fruitsap mee te brengen.

Bij inbreuk op deze bepaling wordt er een administratieve boete opgelegd van 250 euro.”

Artikel 34

Na de activiteit staat de huurder zelf in voor het terug ordelijk opbergen van de dranken in de koelberging. Het leeggoed wordt opgestapeld op de daarvoor voorziene plaats.

De huurder staat zelf in voor het aansluiten en spoelen van de tapinstallatie.

Na gebruik wordt de bar in ordelijke toestand achtergelaten (ondermeer de glazen afwassen en afdrogen en de glazen terug in de rekken plaatsen).

Wordt er geoordeeld dat dit onvoldoende gebeurd is, wordt dit samen met de aanvrager vastgesteld en zal de meerkost van het opruimen doorgerekend worden naar de aanvrager volgens het bestaande retributiereglement “tussenkomst gemeentelijke diensten” en dit met een minimaal bedrag van 150 euro.

Artikel 35

De beginstock van de drank wordt opgenomen door de verantwoordelijke van het gemeentebestuur.

De huurder kan de juistheid van deze beginstock controleren. De eindstock wordt opgenomen door de verantwoordelijke van het gemeentebestuur, eventueel onder toezicht van de huurder. Op basis van de gegevens van de begin- en eindstock wordt een schuldvordering door de cultuurdienst voor de verbruikte drank opgemaakt. Een vat dat geopend is, wordt als verbruikt beschouwd.

Artikel 36

Aan de cultuurdienst wordt 14 dagen vóór een activiteit meegedeeld welke drank moet worden besteld en welk technisch materiaal er moet worden voorzien (indien van toepassing).

Artikel 37

Alle gebroken en/of verdwenen glazen dienen vergoed te worden aan het gemeentebestuur. Wanneer de infrastructuur gehuurd wordt voor het houden van een fuif, kan geen gebruik gemaakt worden van de aanwezige glazen of andere glazen; de dranken dienen uitgeschonken te worden in plastieken bekers, die door de huurders zelf aangeschaft worden.

TITEL 5: BETWISTINGEN.

Artikel 38

Voor alles waar dit reglement geen onmiddellijke oplossing biedt, is het College van Burgemeester en Schepenen van Lendelede gemachtigd een beslissing te nemen.

Dit gebruikersreglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2019 en vervangt alle voorgaande gebruikersreglementen.