Uitgebreide privacyinformatie

1.    Jouw privacy telt

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van je als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van je als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, jouw rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met jouw gegevens.

De gemeente, het OCMW en het AGL van Lendelede is een lokale overheid.

De zetel van het Gemeentebestuur en het AGL is gelegen aan het Dorpsplein 1 te 8860 Lendelede.

Deze van het OCMW aan het Dorpsplein 8 te 8860 Lendelede.

Meer informatie over de activiteiten van ons bestuur vind je op www.lendelede.be .

Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2.   Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3.   Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om jouw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we je vragen om toestemming te geven voor het verwerken van jouw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

  • Het gebruik van cookies op de website
  • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor je inschrijft

  • Verwerken van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s

  • Inschrijvingen voor door ons georganiseerde activiteiten, vormingen, lezingen, voorstellingen

Naast gerichte beelden, maakt het bestuur ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van het bestuur. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heb je recht op verwijdering (zie punt 9).

4.   Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

 Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

  •  Het bestuur vraagt rechtstreeks bij je de persoonsgegevens op.  
  • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
  • Het bestuur ontvangt je persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van je aanvraag.

5.   Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

Het bestuur kan ook je persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6.   Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt jouw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.  

 7.   Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

 8.   Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

 Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

 9.   Je rechten en keuzes

Je kunt jouw gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die het bestuur over je verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.

Als je het recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

Je kunt jouw gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over je heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt jouw gegevens laten verwijderen.

Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.

Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Je kunt vragen om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.lendelede.be/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur je via zijn website of andere communicatiekanalen.

11.  Hoe ons te contacteren?

De gemeente, het OCMW en het AGL hebben dezelfde externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Je kan de functionaris aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.

Dit kan via contact op te nemen met privacy@kortrijk.be.

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of als je jouw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over je bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

info@lendelede.be of ocmw@lendelede.be of agl@lendelede.be

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur jouw identiteit verifiëren.

 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je jouw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

Je kan ook daar een klacht indienen.