Premie beginnende zelfstandige

Wie komt in aanmerking?

Personen die zich vestigen als handelaar, ambachtsman, land- of tuinbouwer met exploitatie- en maatschappelijke zetel te Lendelede.

Voorwaarden

Om van de premie te kunnen genieten moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden :

1) De Belgische nationaliteit of van één der lidstaten van de EU bezitten.

2) De gemeente Lendelede bewonen en dit gedurende minstens nog drie jaar na de ontvangst van de premie.

3) Het zelfstandig beroep uitoefenen als hoofdberoep.

Komen niet in aanmerking voor de premie :

1) de rechtspersonen, uitgezonderd de éénpersoonsvennootschap.

2) de natuurlijke personen die voor de vestiging, waarvoor de premie wordt aangevraagd, reeds een zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend.

Extra informatie

De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden binnen de twee maand volgend op de inschrijving in het handels- of ambachtsregister voor de handelaars en ambachtslui en binnen de twee maand na de inschrijving onder het statuut van zelfstandige voor de land- en tuinbouwers.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken :

  1. een afschrift van de inschrijving in het handels- of ambachtsregister, uitgezonderd voor de land- en tuinbouwer.
  2. een verklaring van de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, waaruit blijkt dat betrokkene een aansluiting heeft genomen als hoofdberoep.
  3. een uittreksel uit het strafregister.

Bedrag en uitbetaling van de toelage

Het bedrag van de premie bedraagt 250 euro. De premie wordt uitbetaald binnen de zes maanden volgend op de datum van de aanvraag. Dit bedrag kan jaarlijks door het gemeentebestuur worden aangepast naargelang de beschikbare kredieten. De premie wordt aan betrokkene vereffend via zijn rekeningnummer.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 22.11.2001