Ambtshalve schrapping uit het bevokingsregister

Als blijkt dat een persoon niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in het bevolkingsregister en als het onmogelijk blijkt zijn nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, gelast het College van Burgemeester en Schepenen de afvoering van ambtswege uit de registers op basis van een verslag van het onderzoek van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in samenwerking met de wijkagent/politie, waarin er vastgesteld wordt dat het onmogelijk is de hoofdverblijfplaats te bepalen.

Extra informatie

  Je kan dit melden bij de politie of de dienst burgerzaken van de laatst gekende woonplaats van de betrokkene.