Beëindiging verklaring wettelijke samenwoning

Elke verklaring wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer 1 van de contracterende partijen huwt of overlijdt. Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door 1 van hen.

Kosten

Als het wettelijk samenwonen bij onderlinge overeenstemming beëindigd wordt, is de dienstverlening kosteloos. Als 1 van de samenwonenden eenzijdig het wettelijk samenwonen wil beëindigen moet een provisie betaald worden voor een deurwaarder via de dienst burgerzaken om later de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

Stap 1:

Zich wenden tot

Beëindiging in onderlinge overeenstemming door middel van een schriftelijke verklaring met volgende gegevens:

  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats en -data van beide partijen
  • handtekening van beide partijen
  • woonplaats van beide partijen
  • vermelding van de wil de wettelijke samenleving te verbreken.

De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning moet schriftelijk gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens 1 van beiden ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan zekere vormvoorwaarden voldoen.

In geval van eenzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.