Euthanasie

Volgens de euthanasiewet van 2002 kan een handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige (onder ontvoogde minderjarige wordt verstaan een persoon van minder dan 18 jaar die echter, na een beslissing van een jeugdrechtbank, niet meer onder de ouderlijke macht staat) in een schriftelijke verklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien hij/zij zijn wil niet meer kunnen uiten omdat hij onomkeerbaar buiten bewustzijn is (coma of vegetatieve status). Een arts die euthanasie pleegt op basis van een wilsverklaring moet op voorhand vaststellen dat:

  • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • de patiënt buiten bewustzijn is (coma of vegetatieve status)
  • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van zo'n wilsverklaring.

Als je het document volledig hebt ingevuld en voorzien hebt van de nodige handtekeningen, kan je dit laten registeren op de dienst burgerzaken.  Dit is niet verplicht, maar wordt aangeraden daar de wilsverklaring dan via het rijksregister geregistreerd wordt in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, die automatisch een ontvangstbewijs aflevert dat ondertekend dient te worden door de verzoeker.  Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. Een arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is. Je kan de wilsverklaring ook op elk moment intrekken of aanpassen.

Je kan een wilsverklaring laten registeren voor jezelf, maar er is ook een mogelijkheid voorzien dat je een verklaring opstelt en aanbiedt voor de registratie van een persoon die fysiek niet bekwaam is om een wilsverklaring op te stellen en/of te ondertekenen.  Dit moet echter wel gestaafd worden door een medisch attest.

Facultatief kan je, in volgorde van voorkeur, één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen.  Tijdens de wettelijk bepaalde procedure, zal de vertrouwenspersoon door de behandelende arts opgeroepen worden teneinde de aanvraag te onderzoeken.

Opgelet:

Er werd een wetswijziging goedgekeurd die tot gevolg heeft dat de vijfjaarlijkse herbevestiging van de wilsverklaring niet langer noodzakelijk is: de wilsverklaring inzake euthanasie zal - zoals ook het geval is bij de andere wilsverklaringen - levenslang geldig blijven.

Maar vergis u niet: deze nieuwe regel is uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd NA het in voege gaan van de aanpassing aan de wet (na 2 april 2020).

Wilsverklaringen opgesteld VOOR de wetswijziging worden niet ‘omgezet’: voor al deze documenten geldt dat zij onder de ‘oude’ regelgeving vallen en dus nog (een laatste keer) zullen dienen herbevestigd te worden.

Het formulier downloaden.