Negatieve wilsverklaring

Dit document kadert in de wetgeving inzake patiëntenrechten en staat helemaal los van de wetgeving inzake euthanasie: het gaat hier om het recht om behandelingen te weigeren, wat iets helemaal anders is dan het verzoek om euthanasie.

Met een dergelijke voorafgaande negatieve wilsverklaring kan je eisen dat o.a. levensverlengende medische handelingen niet meer zouden worden opgestart of gestaakt wanneer je wilsonbekwaam zou worden zoals bij coma, verwardheid (bv. door dementie of hersentumor)…

Het opmaken van het document gebeurt best in aanwezigheid van je huisarts opdat er later geen discussie kan ontstaan omtrent mogelijke wilsonbekwaamheid.

Bovendien kan je een vertegenwoordiger aanduiden die – wanneer je wilsonbekwaam zou zijn geworden – de wettelijke bevoegdheid krijgt namens jou (en dus ook dit document) te handelen en als dusdanig jouw wil te vertolken.

Opgelet: verwar niet met de ‘vertrouwenspersoon’ op de wilsverklaring euthanasie: deze staat in voor de bekendmaking van het document en kan als spreekbuis fungeren, maar heeft in tegenstelling tot de ‘vertegenwoordiger’ geen inspraak.

Van een vertegenwoordiger verwacht je dan doorgaans ook een heel ander engagement dan van een vertrouwenspersoon.  Wat niet wegneemt dat deze 2 hoedanigheden door dezelfde persoon kunnen worden ingevuld.

Indien je geen vertegenwoordiger aanduidde, of deze zijn rol niet opneemt, wordt deze rol opgenomen door het wettelijk cascadesysteem:

1)      Samenwonende of wettelijke partner/echtgenoot

2)      Meerderjarig kind

3)      Ouder(s)

4)      Meerderjarige broer of zus

5)      Medisch team (ook: bij conflict)

In tegenstelling tot de wilsverklaring inzake euthanasie moeten er geen ‘getuigen’ optreden vooraleer het document rechtsgeldig zou zijn.

De negatieve wilsverklaring is onbeperkt geldig in tijd.  Je doet er wel goed aan ze op regelmatige tijdstippen te herbevestigen.

Het formulier downloaden.