Orgaandonatie

Bij iedere Belg kunnen na zijn overlijden organen of weefsels weggenomen worden. We spreken hier van een stilzwijgende toestemming omdat iedereen die zich vooraf niet verzet, bereid wordt geacht organen af te staan na zijn/haar dood. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen echter nog verzet aantekenen na het overlijden. Men kan kiezen voor uitdrukkelijk verzet of uitdrukkelijke toestemming.  In dat laatste geval kunnen de familieleden zich na het overlijden NIET verzetten tegen orgaantransplantatie waarmee de overledene had ingestemd. Men kan steeds een toestemming of weigering herroepen.

Voorwaarden

Je moet minstens 15 jaar zijn om een wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden te laten opmaken en ondertekenen.

Bij personen onder de 15 jaar, vragen één of beide ouders of de voogd de wilsverklaring aan.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden. Er wordt een verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking (verzet, toestemming of herroeping) afgelegd bij de dienst bevolking. Die stuurt een kopie van de verklaring op naar de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Coördinatie Organen, Eurostation - blok II - bureau 1D028, Victor Hortaplaats 40BP10 te 1060 Brussel.

Extra informatie

Het formulier downloaden.