Voorlopig rijbewijs geldig voor 36 maanden (met begeleider)

Een voorlopig rijbewijs enkel voor de categorie B
Geldigheidsduur: 36 maanden
Eerste praktisch examen: ten vroegste na 3 maanden én (bijkomende voorwaarde) de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Begeleiding: mag enkel rijden met een begeleider; Je kunt maximum 2 begeleiders kiezen waarvan de namen op het voorlopig rijbewijs vermeld staan.

Voorwaarden
  • Aanvrager moet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • De begeleiders moeten al 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en mogen tijdens de 3  voorafgaande jaren niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen. Bovendien mag de begeleider ook niet tijdens een jaar voorafgaand aan de uitgifte van het rijbewijs vermeld gestaan hebben op een ander rijbewijs. Tenzij het een begeleiding betreft van eigen (pleeg)kinderen, kleinkinderen, broers of zussen of van die van de wettelijke partner.
  • Personen met een voorlopig rijbewijs mogen geen passagiers vervoeren. De beide begeleiders mogen wel tegelijk meerijden in het voertuig.
Kosten

Origineel € 25,00

Wat moet je meenemen?
  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (theoretisch examen)
  • E-ID
  • 1 recente foto

Je moet je persoonlijk aanmelden

Extra informatie

Er kan tijdens de 36 maanden éénmaal overgeschakeld worden naar een ander model van voorlopig rijbewijs of na het verstrijken van de geldigheidstermijn kan er een nieuw aangevraagd worden.

Wie 2 keer faalt voor het praktisch examen, moet 6 uur praktisch onderricht volgen. Het voorlopig rijbewijs blijft natuurlijk wel geldig. Is de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervallen, dan kan de kandidaat-bestuurder eveneens 6 uur onderricht volgen in een erkende rijschool en dan het examen afleggen met een voertuig en begeleider van deze rijschool.

Wie 2 keer faalt voor het theoretisch examen, kan zich slechts opnieuw aanmelden voor dit examen op vertoon van een geldig getuigschrift van theoretisch onderricht door een rijschool.

FOD Mobiliteit