Lendelede ondertekent charter "Gezonde Gemeente"

Voor het gemeente- en OCMW-bestuur van Lendelede is de gezondheid van iedereen in de gemeente belangrijk.

Wij verklaren daarom een samenhangend beleid te ontwikkelen. Een beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Een beleid dat bovendien de zorg toegankelijker maakt. 

Daarom heeft onze gemeente de intentie om gezondheid te integreren in de beleids- en beheerscyclus en in de hele werking van het lokaal bestuur. Wj hebben de intentie om:

  • Gezondheid als een doelstelling te integreren in het lokaal meerjarenplan en aandacht te hebben voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen (zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, jeugd, sport)
  • Intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid
  • Deelname van de bevolking aan het gezondheidsbeleid en aan de uitvoering ervan te bevorderen. De deelname geldt voor iedereen in de gemeente en vooral voor maatschappelijk kwetsbare groepen
  • De nodige capaciteit, budget en deskundigheid te vergroten
  • Zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden
  • Een voorbeeldfunctie als gezondheidsbevorderende werkgever op te nemen
  • Herkenbare en voortdurende communicatie te voeren over het gezondheidsbeleid op maat van iedereen in de gemeente
  • Te kiezen voor samenhangende, onderbouwde geĆ«valueerde en zichtbare acties en projecten

Lendelede ondertekende het Charter voor een Gezonde Gemeente. Het Lokaal GezondheidsOverleg (Logo) begeleidt het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur van Lendelede hiervoor. 

www.gezondegemeente.be