Fiscaal attest opvang kinderen jonger dan 14 jaar

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 14 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... is eveneens aftrekbaar.

Voortaan zijn ook "onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur", in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Met andere woorden: het jeugdwerk dat erkend is door de gemeente, kan haar leden tot 14 jaar een fiscaal attest overhandigen voor de onkosten gemaakt tijdens een kamp (of weekend).

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware beperking). Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 14 jaar. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2-daagse, de speelpleinwerking, een atelier,... In principe komen alle activiteiten waarvoor "apart" wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in aanmerking!

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag?

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 14 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Het fiscaal attest

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom zullen ze een "attest" vragen aan de initiatiefnemers, in ons geval de betrokken jeugdwerk-initiatieven. Een dergelijk attest omvat twee luiken:

Een eerste luik vermeldt een bevestiging van:

het gemeente- of provinciebestuur: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief (dat kan dus lokaal of provinciaal zijn) erkend of gesubsidieerd is. In ons geval betekent dit een erkenning of subsidiëring op basis van het decreet van 14 februari 2003.

de Vlaamse overheid: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging (die rechtstreeks met kinderen werkt), erkend of gesubsidieerd is. In ons geval betekent dit een erkenning of subsidiëring op basis van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid.

Een tweede luik: wordt ingevuld door het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging, per kind en per vakantieperiode.

Hierop staan vermeld:

  • volgnummer van het attest;
  • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven;
  • de naam en voornaam van het kind;
  • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 14 jaar komen in aanmerking of beneden 21 jaar bij een zware beperking!);
  • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit);
  • het aantal opvangdagen;
  • het dagtarief;
  • het totaal ontvangen bedrag.