School- en studietoelagen

School- en studietoelagen 2018-2019

School- en studietoelagen zijn er voor:

 • kleuters
 • leerlingen in het lager onderwijs
 • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
 • leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs
 • studenten in het hoger onderwijs of universiteit
 • leertijd bij Syntra

Denk je in aanmerking te komen voor een toelage? Dien de aanvraag in voor 1 juni 2019 online via www.studietoelagen.be of op papier.
Hoe vlugger je de aanvraag volledig indient, hoe sneller je de toelage krijgt!

Vragen over je dossier?  Dan kan je terecht in het Sociaal Thuis. Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, kan je elke werkdag tussen 9u en 19u informatie over je dossier krijgen.

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Bewijs van alimentatie (bij echtscheiding): kopie van rekeninguittreksels van elke maand
 • Kopie huurcontract kot voor het academiejaar waarvoor je een aanvraag indient
 • Attest van een handicap van 66% of meer (één van de ouders of kinderen - geldig op 31/12/18) of minstens 4 punten in pijler 1
 • Inschrijvingsattest en attest met resultaat vorig academiejaar als student ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
 • Inschrijvingsattest, programma en lessenrooster als leerling ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
 • Attesten van de inkomsten als je leefeenheid een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming aan mindervaliden, een niet-belastbare beurs of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2016.