School- en studietoelagen

School- en studietoelagen 2018-2019

School- en studietoelagen zijn er voor:

 • kleuters
 • leerlingen in het lager onderwijs
 • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
 • leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs
 • studenten in het hoger onderwijs of universiteit
 • leertijd bij Syntra

Denkt u in aanmerking te komen voor een toelage? Dien de aanvraag in voor 1 juni 2019 online via www.studietoelagen.be of op papier.
Hoe vlugger u de aanvraag volledig indient, hoe sneller u de toelage krijgt!

Vragen over uw dossier, dan kunt u terecht in het Sociaal Thuis. Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, kunt u elke werkdag tussen 9u en 19u informatie over uw dossier krijgen.

Wat moet je meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van alimentatie (bij echtscheiding): kopie van rekeninguittreksels van elke maand
 • Kopie huurcontract kot voor het academiejaar waarvoor u een aanvraag indient
 • Attest van een handicap van 66% of meer (één van de ouders of kinderen - geldig op 31/12/18) of minstens 4 punten in pijler 1
 • Inschrijvingsattest en attest met resultaat vorig academiejaar als student ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
 • Inschrijvingsattest, programma en lessenrooster als leerling ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
 • Attesten van de inkomsten als uw leefeenheid een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming aan mindervaliden, een niet-belastbare beurs of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2016.

www.studietoelagen.be