School- en studietoelagen

Alle schooltoelages worden op heden automatisch toegekend, behalve deze voor hoger onderwijs.

Denk je in aanmerking te komen voor een toelage voor hoger onderwijs? 

  • dien de aanvraag in online via www.studietoelagen.be
  • of contacteer de sociale dienst van je campus
  • of contacteer het Sociaal Thuis voor vragen over je aanvraag

Hoe vlugger je de aanvraag volledig indient, hoe sneller je de toelage krijgt!

Vragen over je dossier? Dan kan je terecht in het Sociaal Thuis. Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, kan je elke werkdag tussen 9u en 19u informatie over je dossier krijgen.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart en pincode
  • Bewijs van alimentatie (bij echtscheiding): kopie van rekeninguittreksels van elke maand
  • Kopie huurcontract kot voor het academiejaar waarvoor je een aanvraag indient
  • Attest van een handicap van 66% of meer (één van de ouders of kinderen - geldig op 31.12.18) of minstens 4 punten in pijler 1
  • Inschrijvingsattest en attest met resultaat vorig academiejaar als student ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
  • Inschrijvingsattest, programma en lessenrooster als leerling ingeschreven in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap
  • Attesten van de inkomsten als je leefeenheid een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming aan mindervaliden, een niet-belastbare beurs of een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2016.