Vlarem milieuvergunning 2de klasse

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 2 nodig dan kunt u dit opzoeken in de indelingslijst. Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de milieudienst. Het meldingsformulier klasse 2 kunt u aanvragen op de milieudienst of rechtstreeks downloaden

Voorwaarden

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning van Klasse 2 moet u 61,97 euro dossiertaks betalen op rekeningnummer 091-2206066-24 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, met de vermelding 'Vlarem dossiertaks'. Deze dossiertaks moet u betalen vóór het indienen van de aanvraag. Het bewijs van betaling voegt u bij het aanvraagdossier.

 

De gemeentelijke dossiertaks voor een vergunning klasse 2 bedraagt de werkelijk gedane kosten met een minimum van € 250 en een maximum van € 500.

Extra informatie

Stap 1:

Waar indienen?

Het meldingsformulier voor een inrichting van klasse 2 moet u indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. U kan dit dossier tegen ontvangstbewijs in 7-voud bezorgen aan de dienst milieuvergunning.

Stap 2:

Bijlagen

Bij dit aanvraagformulier moeten een aantal bijlagen worden gevoegd zoals:

- een situeringsplan

- 1 of meer uitvoeringsplannen

- het bewijs van betaling dossiertaks

- eventueel andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken

Op het aanvraagformulier staat telkens duidelijk vermeld welke gegevens er nodig zijn.

Stap 3:

Behandelingsprocedure

Eerst wordt onderzocht of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Hiervan krijgt u via brief bericht.

Stap 4:

Openbaar onderzoek

Er is gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek. Een grote gele affiche aangeplakt in het gemeentehuis en op de plaats van de geplande inrichting geldt als bekendmaking. Tijdens die periode vraagt men bij verschillende instanties advies aan voor zover dit volgens de aard van de activiteiten nodig is.

Stap 5:

Beslissing

Binnen de 3 maanden neemt het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing en betekent deze beslissing aan de aanvrager. Deze beslissing wordt aangeplakt op de plaats van de geplande inrichting. De beslissingtermijn van 3 maanden is éénmaal verlengbaar met 1,5 maand.

Stap 6:

Beroep

Binnen de 30 kalenderdagen kunt u tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepeen bij aangetekende brief beroep aantekenen bij:

Provincie West-Vlaanderen

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

8200 Brugge