Ventilus

Ventilus: een woordje uitleg

Door de steeds groeiende vraag naar elektriciteit, wil onze overheid voor de toekomst zo veel als mogelijk inzetten op groene energie.  Daarvoor worden o.a. windmolenparken aangelegd in de Noordzee: hier is veel plaats en door de afwezigheid van bebouwing of bewoning kunnen er grotere en meer windturbines worden gezet. De energie die hier wordt opgewekt moet tot bij de consumenten worden gebracht: dat zijn de gezinnen, de bedrijven, de verdeelcentra…
Ventilus is dan ook de naam van het project dat door netbeheerder Elia werd uitgewerkt om die stroomvoorziening van de windmolenparken aan land te brengen en verder landinwaarts te leiden.

 

Gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus.

Alvorens dit project kan worden opgestart, moet er eerst een wettelijk kader worden goedgekeurd dat het tracé en de uitvoeringswijze (aanpak, technieken…) bepaalt.  Dit gebeurt door de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Dit wordt opgesteld in opdracht van de Vlaamse Regering door het Departement Omgeving.
Een GRUP is een omstandig document dat bestaat uit verschillende dossierstukken, gaande van voorbereidend onderzoeksmateriaal, milieueffectenbeoordelingen en een scopingnota tot meer concrete inhoud zoals grafische plannen met bijhorende voorschriften en een toelichtingsnota.

 

Waar vindt u het GRUP Ventilus?

Het volledige dossier vindt u  hier terug.
Hou er rekening mee dat dit een zeer uitgebreid dossier is waarbij het downloaden van bv. het kaartmateriaal veel tijd kan vragen.
Om het u gemakkelijker te maken, hebben we hieronder de kaarten die voor Lendelede van toepassing zijn uit de bundel gehaald.
Onze gemeente wordt drie keer geïmpacteerd door Ventilus. Door op de onderlijnde delen te klikken, kan je het bijhorend kaartmateriaal bekijken. 

1. Vanaf de grens met Izegem is een nieuwe luchtleiding voorzien die naar het bestaande hoogspanningsstation in Izegem/ Lendelede loopt.
 
2. Het hoogspanningsstation wordt met circa 6 hectare uitgebreid op het grondgebied van Lendelede.
3. De bestaande luchtleiding  die vanaf het hoogspanningsstation richting Avelgem loopt wordt verzwaard.

Voorontwerp.

Tijdens de fase van het voorontwerp werd aan alle betrokken gemeentes en diverse instanties gevraagd om advies te verlenen en dit standpunt toe te lichten op de plenaire vergadering van 22.05.2023. Het gemeentebestuur van Lendelede heeft, in samenspraak met haar raadsman (advocatenkantoor Rasschaert) in zitting van 17.05.2023 een ongunstig advies gegeven en dit overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.  Het ongunstig advies van de gemeente Lendelede vindt u hier
Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad in zitting van 25.05.2023 een gemeenschappelijk standpunt bepaald dat door alle gemeenteraadsleden van de verschillende fracties ondertekend werd. Dit gemeenschappelijk standpunt kan u hier nalezen.

 

Voorlopige vaststelling

Op 07.07.2023 werd het ontwerp GRUP Ventilus voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Naar aanleiding van de opmerkingen die de gemeente Lendelede maakte werd het plan aangepast:

 

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het GRUP Ventilus werd van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023 een openbaar onderzoek gehouden.  Tijdens deze periode kon iedereen het volledige dossier raadplegen en bezwaarschiften indienen, hetzij digitaal op de website van het Departement Omgeving, hetzij per brief. Die brieven konden rechtstreeks worden opgestuurd naar het Departement of afgegeven worden bij de gemeente. Onze gemeentelijke diensten ontvingen in totaal 418 schriftelijke bezwaarschriften die na afloop van het onderzoek bezorgd werden aan het Departement Omgeving.

Na het afsluiten van het openbaar onderzoek heeft de Vlaamse Regering 180 dagen om een definitieve beslissing te nemen over het GRUP. In de aanloop daarvan moeten uiteraard de adviezen, bezwaren en opmerkingen die werden aangeleverd tijdens het openbaar onderzoek geëvalueerd worden.

 

Advies gemeente over Ventilus

Op 18.10.2023 werd een extra gemeenteraad gehouden waarin de gemeente haar standpunt over Ventilus herhaalt: er werd in samenwerking met advocatenbureau Rasschaert een grondig gemotiveerd ongunstig advies opgesteld dat op 20.10.2023 werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering.  Dit advies vindt u hier.

 

Definitieve vaststelling

Op 26.01.2024 werd het ontwerp van het RUP Ventilus principieel definitief vastgesteld. 
De bijhorende nota aan de Vlaamse Regering staat hier. Deze nota is een korte inhoud van het besluit en geeft o.a. ook in vogelvlucht weer hoe er in het besluit wordt omgegaan met adviezen en met de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend.

Nadat de Raad van State hierover een advies gaf, werd op 22.03.2024 het RUP definitief vastgesteld. Hiertegen kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Het volledige dossier kan hier worden geraadpleegd op het DSI. 

Als er geen beroepsprocedure wordt opgestart, zou Elia een omgevingsvergunningsaanvraag voor de hoogspanningslijn kunnen indienen, gekoppeld aan een milieueffectenrapport. In dat rapport moet dan nagegaan worden wat de exacte inplanting wordt van de masten, welk soort masten gebruikt worden, hoe de landschappelijke inpassing er uitziet, … Er wordt ook een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij iedereen weer opmerkingen en bezwaren kan indienen. Vervolgens kan op basis daarvan een beslissing over de aanvraag worden genomen. De vergunningverlenende overheid is de Vlaamse Regering. Niet alleen Lendelede maar ook andere gemeentes gaan echter wel in beroep tegen het RUP. Anderzijds heeft het bestuur ook weet van particuliere initiatieven tegen de beslissing van de Vlaamse Regering.