Ventilus

Ventilus: een woordje uitleg

Door de steeds groeiende vraag naar elektriciteit, wil onze overheid voor de toekomst zo veel als mogelijk inzetten op groene energie.  Daarvoor worden o.a. windmolenparken aangelegd in de Noordzee: hier is veel plaats en door de afwezigheid van bebouwing of bewoning kunnen er grotere en meer windturbines worden gezet. De energie die hier wordt opgewekt moet tot bij de consumenten worden gebracht: dat zijn de gezinnen, de bedrijven, de verdeelcentra…
Ventilus is dan ook de naam van het project dat door netbeheerder Elia werd uitgewerkt om die stroomvoorziening van de windmolenparken aan land te brengen en verder landinwaarts te leiden.

 

Gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus.

Alvorens dit project kan worden opgestart, moet er eerst een wettelijk kader worden goedgekeurd dat het tracé en de uitvoeringswijze (aanpak, technieken…) bepaalt.  Dit gebeurt door de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Dit wordt opgesteld in opdracht van de Vlaamse Regering door het Departement Omgeving.
Een GRUP is een omstandig document dat bestaat uit verschillende dossierstukken, gaande van voorbereidend onderzoeksmateriaal, milieueffectenbeoordelingen en een scopingnota tot meer concrete inhoud zoals grafische plannen met bijhorende voorschriften en een toelichtingsnota.

 

Waar vindt u het GRUP Ventilus?

Het volledige dossier vindt u  hier terug.
Hou er rekening mee dat dit een zeer uitgebreid dossier is waarbij het downloaden van bv. het kaartmateriaal veel tijd kan vragen.
Om het u gemakkelijker te maken, hebben we hieronder de kaarten die voor Lendelede van toepassing zijn uit de bundel gehaald.
Onze gemeente wordt drie keer geïmpacteerd door Ventilus. Door op de onderlijnde delen te klikken, kan je het bijhorend kaartmateriaal bekijken. 

1. Vanaf de grens met Izegem is een nieuwe luchtleiding voorzien die naar het bestaande hoogspanningsstation in Izegem/ Lendelede loopt.
 

2. Het hoogspanningsstation wordt met circa 6 hectare uitgebreid op het grondgebied van Lendelede.

3. De bestaande luchtleiding  die vanaf het hoogspanningsstation richting Avelgem loopt wordt verzwaard.

 


Voorontwerp.

Tijdens de fase van het voorontwerp werd aan alle betrokken gemeentes en diverse instanties gevraagd om advies te verlenen en dit standpunt toe te lichten op de plenaire vergadering van 22.05.2023. Het gemeentebestuur van Lendelede heeft, in samenspraak met haar raadsman (advocatenkantoor Rasschaert) in zitting van 17.05.2023 een ongunstig advies gegeven en dit overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.  Het ongunstig advies van de gemeente Lendelede vindt u hier
Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad in zitting van 25.05.2023 een gemeenschappelijk standpunt bepaald dat door alle gemeenteraadsleden van de verschillende fracties ondertekend werd. Dit gemeenschappelijk standpunt kan u hier nalezen.

 

Voorlopige vaststelling

Op 07.07.2023 werd het ontwerp GRUP Ventilus voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Naar aanleiding van de opmerkingen die de gemeente Lendelede maakte werd het plan aangepast:

 

Openbaar onderzoek

Nu het GRUP voorlopig is vastgesteld, wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit  loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via het online inspraakformulier

 

Infomomenten

Omdat de nieuwe of verzwaarde hoogspanningslijn een grote impact heeft voor wie er dicht bij woont, een activiteit uitoefent of een eigendom heeft, worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende digitale informatiesessies en informatiemomenten georganiseerd.

 • Maandag 25 september 2023 - informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16u-20u in Zedelgem  
 • Dinsdag 26 september 2023 - algemene digitale infosessie van 19u-21u30  
 • Dinsdag 03 oktober 2023 - digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19u-21u30  
 • Dinsdag 10 oktober 2023 - algemene informatiemarkt van 16u-20u in Brugge  
 • Donderdag 12 oktober 2023 - algemene informatiemarkt van 16u-20u in Zedelgem  
 • Dinsdag 17 oktober 2023 - informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16u-20u in Deerlijk  
 • Donderdag 19 oktober 2023 - algemene informatiemarkt van 16u-20u in Izegem  

Deze informatiemomenten zijn toegankelijk na registratie. Dit kan online via deze webpagina

 

Indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek.

Het volledige dossier ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij het gemeentebestuur. U kan zich ook informeren via de projectpagina van het Departement omgeving. Suggesties, bezwaren of aandachtspunten kunnen worden ingediend onder de vorm van een inspraakreactie. Weet dat de gemeente dit niet in uw plaats kan doen. 
Meer informatie over deze procedure is eveneens terug te vinden op de projectpagina van de Vlaamse overheid.

Op de website van de Vlaamse overheid is volgende algemene informatie terug te vinden over het indienen van een inspraakreactie:

Wie         

Iedereen kan een inspraakreactie indienen. Je kan individueel inspreken, of als vereniging, of als bedrijf.
Je hoeft niet binnen het plangebied te wonen. Iedereen dus.
 

Hoe         

Een inspraakreactie moet je schriftelijk indienen. In de praktijk worden voor GRUPS volgende mogelijkheden aangeboden waarbij je als indiener verzekerd bent dat je reactie goed ontvangen wordt en dat er verder rekening mee zal worden gehouden:
 

 1. via het online inspraakformulier op de website van het Departement Omgeving. Je kan een bijlage toevoegen aan het formulier. Je krijgt een digitaal ontvangstbewijs teruggestuurd.
 2. Per brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Met een aangetekende brief heb je bewijs van verzending.
 3. Per brief die je afgeeft tegen ontvangstbewijs bij één van de betrokken gemeenten waaronder Lendelede. 
            Voor de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken, klik hier

 

Van belang bij het indienen van een bezwaar is:

Het aangeven van je identiteit:  Wie ben je (voornaam, naam van jezelf, partner, …) en waar woon je (adres). 
Spreek je i
n eigen naam of samen met je partner, kinderen, ...
Wat is je (persoonlijk) belang: Hoe persoonlijker je jouw bezwaar maakt, hoe beter.
Ieder zijn belang is anders. Dit is sterk afhankelijk van de plaats waar je woont en je eigen leefsituatie.
Wat klopt er volgens jou niet: Je geeft in je bezwaar aan wat er volgens jou niet klopt in het voorliggend GRUP.
Wat dient er volgens jou te veranderen, wat kan anders of beter.
Formaliteiten Het bezwaar bevat de handtekening van diegene die het indient (eventueel al de personen die betrokken zijn in je bezwaar) en de datum van wanneer je het hebt opgemaakt.