Stedenbouwkundige handelingen

Heeft u een project voor ogen dat het principe van ‘kleinere werken’ overschrijdt, dan is de kans heel groot dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.Ook ‘verkavelen’ valt onder deze noemer. 
Verkavelen is het opdelen of afsplitsen van gronden met de bedoeling er op te bouwen (voor wonen, industrie,…).  Een verkaveling is meestal een particulier initiatief waarbij met grafische en schriftelijke voorschriften wordt aangegeven hoe er kan gebouwd worden.Net zoals bij kleine werken doorloopt u voor grotere werken volgende stappen:

1) Kan uw project vergund worden?

Alvorens u uw plannen concreet laat worden moet u zich de vraag stellen of de werken die u wenst uit te voeren effectief ook in aanmerking komen om vergund te worden.

Soms kunnen de locatie, de aard van de werken, de omvang… beperkende factoren zijn en moet er misschien een andere piste bekeken worden.

Bij twijfel raadpleegt u best het gemeentelijke omgevingsloket via
omgevingsloket@lendelede.be .2) Zijn de werken die u wil uitvoeren vergunnings- of meldingsplichtig?

Bent u voldoende op de hoogte en weet u zeker dat uw plannen geen beletsel vormen voor de geldende voorschriften, dan gaat u na of u een vergunning / melding nodig heeft of niet.

Voor uitgebreide projecten (bouwen, verbouwen, IIOA, terreinaanlegwerken…) vindt u hier verdere info:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning

Onderaan deze pagina staan de nodige werkwijzen opgesomd.  Over het algemeen zal u voor grotere werken een architect moeten inschakelen en zal die het opladen in het omgevingsloket voor zijn rekening (moeten) nemen.

Of u een architect nodig heeft of niet vindt u hier:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/heeft-u-een-architect-nodig

3) Aanvragen vergunning / melding werken

a) In tegenstelling tot de kleinere werken moeten uitgebreide aanvragen altijd digitaal worden ingediend  via het omgevingsloket  - inloggen gebeurt met identiteitskaart.  Hiervoor heeft de indiener een identiteitskaartlezer nodig.

Zoals hierboven gemeld zal u wellicht een architect of ontwerper nodig hebben voor de uitwerking van uw project.  Het opladen in het loket wordt dan normaal gezien ook voor zijn rekening genomen.  Zoekt u meer info en wil u toch zelf uw dossier opladen, dan kan u hier terecht:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunningb) Retributie

Om uw dossier te kunnen behandelen wordt door de gemeente een retributie gevraagd.  Voor uitgebreide werken is dit 50,- €.  Voor verkavelingen en bijstellingen van verkaveling 25,- € per (extra) lot.

U hoeft deze retributie niet onmiddellijk te betalen: we sturen u daarvoor een aparte mail nadat het dossier is ingediend.


Vooroverleg

U kan een concreet bouwproject vooraf bespreken om alvast enkele knelpunten weg te werken en uw ontwerp toe te lichten.  Zo’n voorafgaandelijke bespreking geeft u meer duidelijkheid over welke interpretatie aan stedenbouwkundige regelgeving moet gegeven worden en welke procedures zullen worden gevolgd.

Het is interessant dat u op het moment van zo’n overleg al een concreet idee op tafel kan leggen, al dan niet verwerkt in een plan.  Als u met een architect werkt, is het interessant dat ook die aanwezig is.

Een vooroverleg gebeurt met de verantwoordelijke(n) van het gemeentelijk omgevingsloket, al dan niet in het bijzijn van een schepen, de algemeen directeur…

Behandelingstermijn

Onder Titel 3 Vergunningverlening van het omgevingsvergunningsbesluit (
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=67524  ) vindt u in detail de hele procedure, maar in een notendop gaat het als volgt:

De procedure van een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente begint te lopen van zodra het dossier volledig werd verklaard.

De volledigverklaring gebeurt ten laatste uiterlijk 30 dagen na het opladen van het dossier in het omgevingsloket.

Wanneer een dossier onvolledig wordt verklaard betekent dit de onmiddellijke stopzetting van de procedure. De omgevingsambtenaar onderzoekt het dossier op de volledigheid, de wettelijkheid en de goede inpasbaarheid  in de ruimere omgeving en komt zo tot een verslag met een eindconclusie, waarna dit geheel als advies aan het schepencollege wordt voorgelegd om te beslissen.Afhankelijk van de aard van de aanvraag kan het zijn dat een openbaar onderzoek nodig is en/of dat er externe adviezen moeten worden aangevraagd.  Een openbaar onderzoek duurt normaal gezien 30 dagen (in uitzonderlijke gevallen 60 dagen) en ook de adviesinstanties moeten binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van een adviesvraag reageren.  Gebeurt dit niet, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De termijnen van het openbaar onderzoek en de adviesvragen mogen elkaar overlappen, d.w.z. dat tijdens de dertig dagen van het openbaar onderzoek ook de adviesprocedure al kan lopen.Als het openbaar onderzoek is afgelopen en/of de adviezen zijn ontvangen, worden de resultaten hiervan verwerkt  in het verslag van de omgevingsambtenaar.

Op basis van dit verslag beslist het schepencollege om te vergunnen (al dan niet onder voorwaarden) of te weigeren.

Als er niet tijdig wordt beslist, is het ingediende dossier stilzwijgend geweigerd.De maximale behandelingstermijn van een dossier zonder openbaar onderzoek duurt 75 dagen, maar doorgaans gaat dit in Lendelede vlotter.Tegen beslissingen van de gemeente kan er beroep worden aangetekend bij de Deputatie van West-Vlaanderen, die dan een beslissing neemt in laatste aanleg.  Daarna kan enkel nog een procedure worden opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.