Schade door vossen

Schade aan kleine huisdieren veroorzaakt door vossen komt de laatste jaren regelmatig aan de orde, vooral in streken waar de soort tot voor kort nauwelijks of niet voorkwam. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten van het INBO blijkt dat de vossendichtheid in Vlaanderen, in vergelijking met buurlanden, zeker niet als ‘ongewoon' of ‘abnormaal' dient beschouwd te worden, en dat de aantallen sinds enkele jaren min of meer gelijk blijven.

Dit neemt niet weg dat vossen voor kleinveehouders onmiskenbaar te duchten rovers zijn, die uiteraard van de aanwezigheid van kleinvee als mogelijke voedselbron dankbaar gebruik zullen maken als de kans daartoe zich aandient. Precies op dit laatste dient men in te grijpen. Concreet betekent dit het voorzien in een degelijke afsluiting, een gesloten volière, of een afsluitbaar nachthok. Ingrijpen op de vossen zelf (door ze te doden) biedt hier géén goed alternatief.

Pluimveeschade door vossen en hoe dit te voorkomen:

'Een vos is als een kat in een hondenjas' is een treffende uitdrukking om duidelijk te maken dat vossen zeer behendig zijn. Een draadafsluiting van anderhalve meter hoog is nauwelijks een probleem om over te springen, of, zeker als de draad niet echt strak is gespannen, gewoon over te klauteren. 

Wie een vos van zijn pluimvee wil weghouden dient dan ook voor één van de volgende oplossingen te kiezen:

  1. voorzien in een degelijke omheining: strak gespannen en ongeveer twee meter hoog, onderaan afgewerkt met een betonplaat (of de draad een halve meter ingraven), bovenaan hetzij met een naar buiten overhellend gedeelte, hetzij met een aan de buitenzijde aangebrachte elektriciteitsdraad;
  2. een gesloten ren of volière bouwen, dit is mét een ‘dak' (hetzij vast, hetzij in tralie of net);
  3. voorzien in een afsluitbaar nachthok, en elke avond consequent de toegang afsluiten.

Hoewel er een aantal piekmomenten schijnen te zijn - enerzijds bij aanhoudende vorst of sneeuw, anderzijds tijdens de opgroeiperiode van de vossenjongen, nl. april-juni - moet benadrukt worden dat schade in principe het ganse jaar door kan optreden.

Verwarring met schade aangericht door honden is echter absoluut niet ondenkbeeldig. Pluimvee met afgebeten kop is in de meeste gevallen wel een goede aanwijzing op vossenschade. Dat daarbij niet alle gedode dieren effectief meteen ook worden meegenomen is een klassiek beeld. Het treedt op als een gecombineerd effect van, enerzijds, de gewoonte van vossen om voorraden aan te leggen, en, anderzijds, een specifiek gedrag dat ‘surplus killing' genoemd wordt. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat het instinct van een roofdier ‘abnormaal' sterk wordt geprikkeld bij confrontatie met meerdere paniekerige prooien die niet kunnen wegvluchten.

 

Heeft u schade door vossen? Gelieve dan het schadeformulier in te vullen. Uw aangifte zal worden doorgeven aan de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Economie, Landbouw en Visserij en de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw