Subsidie KLE

Kleine landschapselementen zijn de lijn- of puntvormige elementen waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. 

Voorbeelden:

  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen 
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen 
  • bermen, holle wegen, graften, dijken 
  • bomen, hoogstamboomgaarden

Omschrijving van de toelage

Deze premie wordt toegekend aan de mensen die kleine landschapelementen aanplanten, aanleggen of onderhouden.

Wie komt in aanmerking?

Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak maken op de premie voor de kleine landschapselementen. Op voorwaarde dat de woning gelegen is in een agrarisch gebied (gewestplan).

Welke voorwaarden worden gesteld?

Bij het aanvraagformulier moet een liggingsplan bijgevoegd worden waarop de kleine landschapselementen aangeduid staan (locatie en hoeveelheid). Indien het dossier niet volledig is zal het niet behandeld worden.

Bijdrage van de toelage

De premie bedraagt maximaal 150 euro per jaar voor de aanleg en/of onderhoud van kleinelandschapselementen. Indien het hakhout ter plaatse wordt gehakseld, bedraagt de maximum toelage voor onderhoud 200 euro.

Hoe aanvragen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst samen met de verplichte bijlagen. Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen zal het hoofd van de technische dienst zal langskomen voor een algemene controle. Wanneer deze controle in orde is wordt het dossier doorgegeven aan de rekendienst voor de uitbetaling van de premie.

Aanvraagformulier aanleg KLE

Aanvraagformulier onderhoud KLE

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 23.10.2003