Openbaarheid van bestuur

Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip ‘bestuursdocument’ wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt en gematerialiseerd is op een drager (papier, elektronisch), kan opgevraagd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ openbaarheid.

Actieve openbaarheid
De gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren (via brochures, infobladen, website, …).
Zo kan je verschillende bestuursdocumenten raadplegen op de website van de gemeente:

  • agenda en beslissingen van de gemeenteraad en het verslag van het college van burgemeester en schepenen
  • jaarverslagen
  • het budget en de meerjarenplanning van de gemeente
  • de jaarrekening van de gemeente
  • reglementen en verordeningen van de gemeente

Passieve openbaarheid
De burger kan zelf aan de gemeente verzoeken bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

Kosten

Als je een afschrift vraagt, dan kan het dat je een kleine bijdrage moet betalen zoals vastgelegd in het retributiereglement van de gemeente.

Extra informatie

Stap 1:

Hoe ?

Je richt je aanvraag schriftelijk aan het gemeentebestuur van Lendelede. 
Je aanvraag vermeldt volgende zaken:

  • naam en correspondentieadres
  • de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat of minstens de aangelegenheid waarover het gaat
  • welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift)
  • de reden van je aanvraag
  • indien het gaat om gevoelige informatie, zoals privacy-gegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien of wordt het afschrift bezorgd. Indien je graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.
Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat onder meer om geheimhoudingsplichten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economisch belang, de openbare orde.

Stap 2:

Beroep

Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing over de aanvraag tot openbaarheid, dan kan je binnen de termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing, of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kan je eveneens terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.