Tijdelijke politiereglementen

Hier vind je de verplichte bekendmaking van de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en schepenen (decreet Lokaal Bestuur, art. 286 en 287).

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het decreet lokaal bestuur.  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift. 

Je kan binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op deze webtoepassing, tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur en dit in overeenstemming met artikel 332 van het decreet lokaal bestuur.

Voor meer info hierover: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer2024

2024 en later

Op deze webpagina vind je alle reglementen van de gemeenteraad terug die de burgemeester integraal bekend maakt overeenkomstig art. 285 en art. 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB). 

Deze webtoepassing geldt vanaf 1.01.2024 als register der bekendmakingen en vervangt de papieren versie hiervan. Dit voldoet aan de vereisten van artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023. Meer uitleg kan je terugvinden in de disclaimer van de webtoepassing.