Bekendmakingen

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de gemeente betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 285 en art. 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB).

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het decreet lokaal bestuur.  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift. 

Je kan binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op deze webtoepassing, tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaams regering of de provinciegouverneur en dit in overeenstemming met artikel 332 van het decreet lokaal bestuur.

Voor meer info hierover: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Over de gemeente