Sociale woonlening

1) Een sociale lening via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociale lening aangaan via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Richt je tot de Sociale Huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk die jouw gemeente als werkingsgebied heeft.

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). De Vlaamse Regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

Bij de VMSW kan je sinds 1 januari 2015 lenen aan een rentevoet tussen 2% en 2,36%. Het minimumtarief kan nooit lager dan 2%, maar wel hoger. Het tarief kan maandelijks stijgen of dalen.

Waarvoor kan ik lenen?

Zolang er voldoende budget voorhanden is op het door de Vlaamse minister van Wonen goedgekeurde programma, kan er een hypothecaire lening verkregen worden voor de volgende verrichtingen (eventueel gecombineerd):

  1. de aankoop van een woning;
  2. het behoud van een woning;
  3. de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning;
  4. het bouwen van een eigen woning (het volume mag niet meer bedragen dan 550 m³, te  verhogen met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100 % meegerekend, het volume eronder voor 50 %.);
  5. de aankoop van een sociale kavel of daarmee gelijkgestelde bouwgrond of kavel (maximaal 4,5 are oppervlakte);
  6. de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, aankoop of bouw van een woning, wanneer voor de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks netto-inkomen nodig is.

Hoeveel kan ik lenen?

Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren:

  • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarden,
  • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed,
  • er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken).

Zuid- West- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Damkaai 5 bus 1
B-8500 Kortrijk
Tel : 056/23.01.20

2) Een sociale lening via het Vlaams Woningfonds

De rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.
Meer informatie via volgende link: het Vlaams Woningfonds.

3) Een sociale lening via de sociale kredietmaatschappij Elk Zijn Huis

Elk zijn Huis nv.
Broelkaai 1G
8500 Kortrijk
Tel. 056/21 41 75