Verkavelingsvergunning

Verkavelen is het opdelen of afsplitsen van gronden met de bedoeling er op te bouwen (voor wonen, industrie,…).  Een verkaveling is meestal een particulier initiatief waarbij met grafische en schriftelijke voorschriften wordt aangegeven hoe er kan gebouwd worden.

Je neemt het best voorafgaandelijk contact op met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst om na te gaan in hoeverre het perceel dat je wenst te verkavelen in een daarvoor bestemde zone ligt volgens het gewestplan.

Om gronden te verkavelen moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Personen die willen bouwen op een perceel grond, begrepen in een verkaveling, moeten de voorschriften van de verkaveling respecteren. Eventueel kan daarop een afwijking worden toegestaan. Alle verkavelingsvergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Aanvragen verkavelingsvergunning