Stedenbouwkundige vergunning

Heb je bouwplannen? Of wil je gaan verbouwen? Dan heb je waarschijnlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het begrip 'bouwen' bekijk je daarbij best zeer ruim.  Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, het rooien van bomen en het aanleggen van vijvers of verhardingen is in sommige gevallen een vergunning nodig.
Om te kunnen komen tot een vergunning heeft men de wet op Stedenbouw nodig.  Die is grotendeels vervat in de Vlaamse Codex, van kracht sedert 01.09.2009.

In die Codex staan algemene bepalingen en procedures voor het maken en goedkeuren van structuurplannen, uitvoeringsplannen en natuurlijk voor de beoordeling en afgifte van stedenbouwkundige vergunningen, vanaf het moment van indiening tot de laatste fase van een beroep. 

Je vindt er ook de bepalingen in terug over informatieplicht, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten…

Aan de Codex zijn aanvullende besluiten gelinkt, die de algemeenheden opvangen in op maat gemaakte wetgeving, dit kan in uitvoeringsbesluiten, decreten, omzendbrieven en verordeningen.
In dit kluwen staat de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst je graag bij met advies op maat van de verbouwingswensen.

Kosten

Afhankelijk van de aard van de aanvraag wordt ook een retributie gevraagd:

een stedenbouwkundige aanvraag

25,- €, te vermeerderen met 25,- € per bijkomende woongelegenheid

een melding

10,- €

een verkavelingsaanvraag

25,- € per lot

een verkavelingswijziging

25,- €

In het kader van de uitvoering van een verkregen stedenbouwkundige vergunning moet een borg worden betaald van 250,-€.  Na afloop van de werken en wanneer blijkt dat er geen schade is aan het openbaar domein, wordt deze borg teruggestort.

Wat moet je meenemen?

Stap 1:

Je vraagt inlichtingen bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze regelgeving moet je nagaan in hoeverre je eigendom gelegen is in een Bijzonder Plan van Aanleg, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een verkaveling….  Deze voorzien immers specifieke voorschriften over de wijze waarop je kan of mag bouwen.  De gemeentelijke stedenbouwkundige dienst kan je hiermee verder helpen.  Op dat moment kan je ook al in grote lijnen de eventuele aanvraag bespreken en aftoetsen wat haalbaar is.

Afhankelijk van de aard van de werken, de grootte, de ligging… zal het soort aanvraagformulier verschillen.  Een bezoekje bij de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst zal je al heel wat verder helpen.  Daar kan je ook de juiste formulieren krijgen.

Stap 2:

Je kan het bouwproject voorafgaandelijk bespreken

Je kan een concreet bouwproject vooraf bespreken om alvast enkele knelpunten weg te werken en het ontwerp toe te lichten.  Zo’n voorafgaandelijke bespreking geeft je meer duidelijkheid over welke interpretatie aan stedenbouwkundige regelgeving moet gegeven worden en welke procedures zullen worden gevolgd.
Desnoods kan er ook een overleg geregeld worden met de gewestelijke stedenbouwkundige verantwoordelijke (=’Stedenbouw Brugge’).
Het wordt afgeraden om op eigen houtje contact op te nemen met de gewestelijke diensten in Brugge: dit wordt door hen niet op prijs gesteld, en zij nemen sowieso altijd met ons contact op om een bredere kijk op het geheel te krijgen.

Stap 3:

Je dient het bouwdossier in bij de stedenbouwkundige dienst

Je dient het bouwaanvraagdossier in bij de stedenbouwkundige dienst.  De stedenbouwkundige aanvraagformulieren en de wijze van samenstelling (‘aanstiplijst’) kan je hier vinden of je vraagt ze op bij de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst.

Het dossier wordt afgegeven bij de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst en je moet hiervoor een retributie te betalen (zie ‘kosten’). De dienst beschikt niet over bancontact. Na een eerste kleine controle van het dossier ontvang je een ontvangstbewijs. 
Als bij de eerste oogopslag wordt vastgesteld dat bepaalde stukken niet aanwezig zijn, zal geen ontvangstbewijs worden afgegeven, maar mondeling gevraagd worden om het dossier aan te vullen en opnieuw in te dienen.
Als je erop staat het (onvolledige) dossier toch in te dienen, zal het worden aanvaard, maar krijg je het terug via de post (zie stap 4).

Stap 4:

Is je dossier volledig?

De stedenbouwkundige dienst controleert binnen de 30 dagen na het ontvangstbewijs of het dossier volledig is.
Als het dossier niet volledig is of na expliciete vraag niet werd vervolledigd binnen de wettelijke termijn, krijg je per aangetekende brief een onvolledigheidsbewijs en wordt de behandelingsprocedure stopgezet.

Bij een volledig dossier ontvang je per aangetekende brief een volledigheidsbewijs.
Dit bewijs geldt als startdatum van de behandelingsprocedure. De procedure vanaf het volledigheidsbewijs duurt maximaal 105 dagen.

Stap 5:

Beslissing

Je dossier wordt eerst onderzocht door de stedenbouwkundig ambtenaar:

  • Opvragen van de nodige adviezen
  • Opstarten van openbaar onderzoek indien de procedure dit vereist
  • Geven van stedenbouwkundig advies aan het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de stedenbouwkundige vergunning. Je ontvangt een aangetekende brief over de beslissing. 
Als je de vergunning krijgt, moet je onmiddellijk het bijgevoegd bericht (‘Bekendmaking’) aanplakken aan de straatkant van het bouwperceel, zelfs als je niet dadelijk met de uitvoering van de werken begint. 
Als je een weigering krijgt, kan je beroep aantekenen.  De precieze modaliteiten van het beroep staan volledig vermeld op ieder beslissingsformulier. 
Ontvang je niet tijdig (binnen 105 dagen) een beslissing, dan is dit een stilzwijgende weigering. Je wordt ook hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook in dit geval kan je beroep aantekenen. 

Stap 6:

Wanneer mag je beginnen ?

Hou er rekening mee dat een derde of niet-gemeentelijke adviesinstantie die een advies uitbracht in het dossier, ook een beroep kan aantekenen bij de deputatie tegen de vergunning.  Als je binnen de 35 dagen na aanplakking van de vergunningsbeslissing geen melding van een beroep hebt ontvangen, mag je met de bouwwerken starten. 
Gelieve het kaartje “start van de werken” dat bij de vergunning was gevoegd aan de stedenbouwkundige dienst te bezorgen.  Bij stopzetting of beëindiging van de werken stuur je het kaartje “einde van de werken”; dat bij de vergunning was gevoegd op naar de stedenbouwkundige dienst.