Kleinere stedenbouwkundige handelingen

Aanvragen omgevingsvergunning

Kleinere stedenbouwkundige handelingen

1) Kan uw project(je) vergund worden?

Voor het uitvoeren van kleinere werken moet u zich de vraag stellen of de werken die u wenst uit te voeren effectief ook in aanmerking komen om vergund te worden.

Soms kunnen de locatie, de aard van de werken, de omvang… beperkende factoren zijn en moet er misschien een andere piste bekeken worden.

Bij twijfel raadpleegt u best het gemeentelijke omgevingsloket.2) Zijn de werken die u wil uitvoeren vergunnings- of meldingsplichtig?

Bent u voldoende op de hoogte en weet u zeker dat uw plannen geen beletsel vormen voor de geldende voorschriften, dan gaat u na of u een vergunning / melding nodig heeft of niet.

Voor kleinere werken rond en aan de woning (tuinhuis, vijver / zwembad, veranda, rooien bomen…) kan u hier terecht:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouwLet er wel op dat voor bepaalde vergunnings- of meldingsplichtige werken ook de medewerking van een architect kan nodig zijn.  U kan dit hier nakijken:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/heeft-u-een-architect-nodig

3) Aanvragen vergunning / melding werken

a) Dossiersamenstelling

Eens duidelijk is dat u een vergunning nodig heeft of u een melding moet doen voor uw werken, stelt u uw dossier samen. Over het algemeen hebben we volgende stukken nodig:


- inplantingsplan

- plannen (grondplan, voor- en zijaanzicht + relevante afmetingen van breedte, lengte en hoogte)

- 3 foto’s van de bestaande toestand
Aanvragen moeten digitaal worden ingediend  via het omgevingsloket  - inloggen gebeurt met identiteitskaart.  Hiervoor heeft u een identiteitskaartlezer nodig. De indiening gebeurt via deze link: https://www.omgevingsloket.be/omvLoket/index.html?onderwerpkeuze#PAGE_ONDERWERPKEUZEDeze link
kan u niet gebruiken voor aanvragen met functiewijzigingen, stabiliteitswerken, het wijzigen aantal woongelegenheden of IIOA.Om uw dossier te kunnen opladen in het digitaal loket scant u al uw documenten in.  Opgelet! Kies bij het indienen van uw dossier hetzij voor ‘aanvragen omgevingsproject’ hetzij voor ‘melden van een omgevingsproject’, afhankelijk van de procedure die van toepassing is.

Dit is belangrijk omdat beide procedures inhoudelijk sterk van elkaar verschillen.  De aard van de procedure staat ook beschreven op de link van de ‘kleine werken’ (
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw)

b) Problemen?

Ondervindt u moeilijkheden bij het opladen of raakt u het spoor op het digitale loket even bijster?  U bent niet de eerste of de enige: centraal onderaan de pagina van het omgevingsloket staan de gegevens van de helpdesk.  U kan hen mailen of bellen (015/45 45 91) en zal verder geholpen worden door experten die u door het volledige traject of een deel ervan zullen loodsen om uw ingave tot een goed einde te brengen.
Mocht u er absoluut niet in slagen uw dossier digitaal op te laden, dan kan de gemeente dit voor u doen.  U heeft hier dan wel een papieren aanvraagformulier nodig; u kan dit aanvragen via omgevingsloket@lendelede.bec) Retributie

Om uw dossier te kunnen behandelen wordt door de gemeente een retributie gevraagd.  Voor kleine werken en meldingen is dit 25,- €.

U hoeft deze retributie niet onmiddellijk te betalen: we sturen u daarvoor een aparte mail nadat het dossier is ingediend.Als u ervoor kiest om de gemeente uw dossier te laten digitaliseren, dan wordt bij de retributie van 25,- € een extra kost van 30,- € gerekend.

Behandelingstermijn

Onder Titel 3 Vergunningverlening van het omgevingsvergunningsbesluit (
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=67524  ) vindt u in detail de hele procedure, maar in een notendop gaat het als volgt:

De procedure van een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente begint te lopen van zodra het dossier volledig werd verklaard.

De volledigverklaring gebeurt ten laatste uiterlijk 30 dagen na het opladen van het dossier in het omgevingsloket.

Wanneer een dossier onvolledig wordt verklaard betekent dit de onmiddellijke stopzetting van de procedure. De omgevingsambtenaar onderzoekt het dossier op de volledigheid, de wettelijkheid en de goede inpasbaarheid  in de ruimere omgeving en komt zo tot een verslag met een eindconclusie, waarna dit geheel als advies aan het schepencollege wordt voorgelegd om te beslissen.Afhankelijk van de aard van de aanvraag kan het zijn dat een openbaar onderzoek nodig is en/of dat er externe adviezen moeten worden aangevraagd.  Een openbaar onderzoek duurt normaal gezien 30 dagen (in uitzonderlijke gevallen 60 dagen) en ook de adviesinstanties moeten binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van een adviesvraag reageren.  Gebeurt dit niet, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De termijnen van het openbaar onderzoek en de adviesvragen mogen elkaar overlappen, d.w.z. dat tijdens de dertig dagen van het openbaar onderzoek ook de adviesprocedure al kan lopen.Als het openbaar onderzoek is afgelopen en/of de adviezen zijn ontvangen, worden de resultaten hiervan verwerkt  in het verslag van de omgevingsambtenaar.

Op basis van dit verslag beslist het schepencollege om te vergunnen (al dan niet onder voorwaarden) of te weigeren.

Als er niet tijdig wordt beslist, is het ingediende dossier stilzwijgend geweigerd.De maximale behandelingstermijn van een dossier zonder openbaar onderzoek duurt 75 dagen, maar doorgaans gaat dit in Lendelede vlotter.Tegen beslissingen van de gemeente kan er beroep worden aangetekend bij de Deputatie van West-Vlaanderen, die dan een beslissing neemt in laatste aanleg.  Daarna kan enkel nog een procedure worden opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.