Leefloon - Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

Het leefloon is een minimumuitkering voor personen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.

Het leefloon wordt  al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie ( GPMI). Bij personen die jonger zijn dan 25 jaar wordt binnen de 3 maanden een GPMJ afgesloten, waarbij afspraken gemaakt worden om de persoon zo snel mogelijk toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Tijdens deze periode hebben zij recht op een leefloon. Ook voor personen ouder dan 25 jaar kan het leefloon gekoppeld worden aan een GPMI. Dit contract kan op verschillende doelstellingen gericht zijn, maar wil in elk geval een betere integratie in de samenleving stimuleren.

De leeflooncategorieën en -bedragen vanaf 01.11.2023
Categorieën Jaarbedrag Maandbedrag
Samenwonende persoon € 10.105,38 € 842,12
Alleenstaande persoon € 15.158,08 € 1.263,17
Persoon met gezinslast € 20.485,33 € 1.707,11

 

Voorwaarden

Voor inwoners van Lendelede die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • nationaliteit: Belg, staatloze, een erkende vluchteling of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • minstens 18 jaar oud of jonger dan 18 jaar oud en ontvoogd door huwelijk of zwanger of kinderen ten laste
  • werkelijke verblijfplaats in België
  • onvoldoende inkomsten en niet in staat er zelf te verwerven
  • bereid rechten te laten gelden op andere sociale uitkeringen waarop men gerechtigd is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ...)
  • werkbereid tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet mogelijk is
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
Extra informatie

Stap 1:

Sociaal-financieel onderzoek

Na een verkennend gesprek komt de maatschappelijk werker op huisbezoek.

Op basis van dit onderzoek neemt de OCMW-raad een beslissing over het al dan niet toekennen van een leefloon. 

Stap 2:

Mededeling beslissing

De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning, herziening, weigering of stopzetting.

Stap 3:

Begeleiding

De cliënt wordt begeleid om zo zijn sociaal-financiële situatie te verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.