Vakantietoelage voor langdurig zieken en mindervaliden

Wie komt in aanmerking?

Langdurig zieke of mindervalide inwoners van de gemeente getroffen door een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid van minimum 66%, alsook personen met het genot van een anciënniteitspensioen, of van een rust- of overlevingspensioen die voldoen aan de B/C/C+-score van de KATZ-schaal. Invaliden of langdurig zieken die een normale beroepsactiviteit uitoefenen, komen niet in aanmerking voor deze premie.

Voorwaarden

De vakantietoelage wordt toegekend voor een vakantieperiode die minimum vier overnachtingen moet tellen per kalenderjaar in een aangepast vakantieverblijf dat door een sociale vereniging of erkend ziekenfonds in het bijzonder voor hen wordt ingericht in het binnen- of buitenland

Wat moet je meenemen?

De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden binnen de drie maanden volgend op het einde van het vakantieverblijf en uiterlijk tegen 31 december.

De aanvrager moet bij de aanvraag voor tussenkomst de vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid doen blijken door voorlegging van een document uitgereikt door het organisme dat de invaliditeit vaststelt. Dit document kan zijn: lidboekje ziekenfonds met vignet invalide, beslissing verhoogde kinderbijslag, toekenningsbeslissing fonds mindervaliden, AO, BZ, oorlogsfeit, de toewijzing van de score op de KATZ-schaal.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

Maximum 75 euro beperkt tot het bedrag dat belanghebbende aan de inrichtende vereniging heeft moeten betalen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 21.02.2008

Voor hulp bij de aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Thuis.