Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is bestemd voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook bewoners van een woon- en zorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.

Voor mensen die thuis wonen moet die worden aangevraagd. Als het gaat over residentiële zorg, gebeurt de toekenning automatisch.

Zij kunnen rekenen op een zorgbudget van 140 euro per maand om te besteden aan niet-medische kosten.

Voorwaarden
  • Je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming door elk jaar je zorgpremie te betalen
  • Je hebt veel zorg nodig thuis of verblijft in een residentiële zorgvoorziening
  • Er is geen leeftijdsvoorwaarde
Wat moet je meenemen?

Je komt samen met één of meer mantelzorgers langs en brengt beiden jullie identiteitskaart mee OF je maakt een afspraak voor een huisbezoek met de thuiszorgcoördinator.
Als je over één van onderstaande attesten beschikt breng je deze ook best mee:

  • Minstens score B op de KATZ-schaal in de thuisverpleging
  • Minstens score 35 op de BEL-profielschaal van de dienst gezinszorg
  • Minstens score 15 op de medisch-sociale schaal van de FOD
  • Score C of CD op de KATZ-schaal in een verzorgingsinrichting
  • Bijkomende kinderbijslag van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal
  • Kiné E-attest
Extra informatie

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Sociaal Thuis. Indien je over één van bovenstaande attesten beschikt, word je door de thuiszorgcoördinator begeleid bij het invullen van de aanvraag van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden. Beschik je hier niet over dan zal de thuiszorgcoördinator een indicatiestelling doen aan de hand van de BelRAI Screener (scoringsinstrument in de zorg).

Stap 2:

De cliënt krijgt bericht van zijn zorgkas of het zorgbudget wordt toegekend. Dit vanaf de vierde maand nadat de BelRAI Screener werd afgenomen.
Wie laattijdig een aanvraag indient, kan onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht erkend worden.