Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is bestemd voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook bewoners van een woon- en zorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.

Voor mensen die thuis wonen moet die worden aangevraagd. Als het gaat over residentiële zorg, gebeurt de toekenning automatisch.

Zij kunnen rekenen op een zorgbudget van 130 euro per maand om te besteden aan niet-medische kosten.

Voorwaarden
  • Je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming door elk jaar je zorgpremie te betalen
  • Je hebt veel zorg nodig thuis of verblijft in een residentiële zorgvoorziening
  • Er is geen leeftijdsvoorwaarde
Wat moet je meenemen?

Je komt samen met één of meer mantelzorgers langs en brengt beiden jullie identiteitskaart mee OF je maakt een afspraak voor een huisbezoek met de thuiszorgcoördinator.
Als je over één van onderstaande attesten beschikt breng je deze ook best mee:

  • Minstens score B op de KATZ-schaal in de thuisverpleging
  • Minstens score 35 op de BEL-profielschaal van de dienst gezinszorg
  • Minstens score 15 op de medisch-sociale schaal van de FOD
  • Score C of CD op de KATZ-schaal in een verzorgingsinrichting
  • Bijkomende kinderbijslag van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal
  • Kiné E-attest
Extra informatie

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Sociaal Thuis.
Je wordt begeleid bij het invullen van het document voor de aanvraag van het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden.  Dit wordt samen met één van bovenstaande attesten (indien je hierover beschikt) verstuurd naar de Vlaamse Zorgkas.

Stap 2:

Als je niet over één van bovenstaande attesten beschikt, komt er, binnen de 3 maanden na de aanvraag, iemand van de Vlaamse Zorgkas langs om een indicatiestelling te doen.

Stap 3:

De cliënt krijgt bericht of het zorgbudget wordt toegekend.  Als dit het geval is, gebeurt de uitbetaling door de Vlaamse Zorgkassen.
Wie laattijdig een aanvraag indient, kan onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht erkend worden.