Sociaal-pedagogische toelage aan ouders van kinderen met een beperking

Wie komt in aanmerking?

De moeder en / of de vader of een ander lid van het gezin, die de verzorging van een gehandicapt kind op zich neemt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toelage moet:

  • het gezin sinds minstens 3 maanden de gemeente bewonen.
  • het kind in het jaar waarop de toelage betrekking heeft de volle leeftijd van 21 jaar niet overschrijden.
  • het kind recht hebben op verhoogde kinderbijslag wegens invaliditeit.

De toelage geldt zowel voor kinderen die thuis verzorgd worden als voor kinderen die school lopen en die ofwel dagelijks ofwel wekelijks ofwel gedurende de vakantieperiodes naar huis komen.

De toelage wordt niet toegekend:

  • wanneer het kind het hele jaar of een deel van het jaar wordt tewerkgesteld (zelfs in een beschutte werkplaats) of een vervangingsinkomen geniet.
  • wanneer voor het jaar waarop de toelage betrekking heeft, reeds in een andere gemeente een toelage werd toegekend.
Wat moet je meenemen?

De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december van ieder jaar bij het gemeentebestuur van Lendelede worden ingediend op het daartoe voorzien aanvraagformulier.

Bij de aanvragen moeten volgende bewijsstukken worden gevoegd:

  • een attest afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het het recht op verhoogde kinderbijslag wordt bevestigd.
  • schoolattest.
  • wanneer de aanvrager in de loop van het jaar waarop de toelage betrekking heeft, inwoner van Lendelede is geworden, een attest waaruit blijkt dat hij voor het betreffende jaar geen gemeentelijke toelage heeft genoten.

De aanvragen moeten ieder jaar worden hernieuwd. Bij de hernieuwing moeten de bovenvermelde bewijsstukken worden gevoegd.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

De toelage bedraagt jaarlijks per kind:

  • 165 euro voor een kind dat bestendig thuis verblijft
  • 100 euro voor een kind dat school loopt

De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 19.12.2019