Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Als je hulpbehoevend bent en ouder dan 65 jaar, kan je in aanmerking komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Het bedrag hangt af van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen.  Je kunt het geld vrij besteden, je hoeft geen uitgavebewijs voor te leggen.

Zorgbudget

Het zorgbudget  hangt enerzijds af van de graad van zelfredzaamheid, m.a.w. in hoeverre je handicap een invloed heeft op je dagelijkse activiteiten:

 • de mogelijkheid om zich te verplaatsen
 • de mogelijkheid om zelfstandig te eten of te koken
 • de mogelijkheid om in te staan voor persoonlijke hygiëne en zich te kleden
 • de mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
 • de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, zich bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden
 • de mogelijkheid om te communiceren en sociaal contact te onderhouden 

De mate van zelfredzaamheid wordt uitgedrukt in punten.  De arts van de federale overheid (FOD) kan 4 mogelijke besluiten nemen bij elk van de bovenstaande factoren:

 • 0 punten: geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanningen of geen bijzondere hulpmiddelen
 • 1 punt: beperkte moeilijkheden, beperkte bijkomende inspanningen of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen
 • 2 punten: grote moeilijkheden, grote bijkomende inspanningen of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen
 • 3 punten: onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder volledig aangepaste omgeving

Afhankelijk van het aantal punten dat wordt toegekend door een arts van de FOD word je in een categorie ingedeeld.   In elke categorie worden maximale zorgbudgetten bepaald. 

Anderzijds wordt er ook rekening gehouden met jouw bestaansmiddelen en die van je gezinsleden, alsook met het kadastraal inkomen van je woning. Als het totale inkomen van je huishouden een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan de maximale tegemoetkoming.

Indien je niet voldoende punten toegekend krijgt, of je inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, kan je, afhankelijk van je punten, rekenen op andere voordelen, bijvoorbeeld een parkeerkaart of sociaal telefoontarief.

Voorwaarden
 • Je bent minstens 65 jaar oud
 • Je hebt de Belgische nationaliteit of daarmee gelijkgesteld (bv. onderdanen van de EU) en bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van 7 punten of meer
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden
Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart of een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden om de aanvraag in te dienen.

Extra informatie

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Sociaal Thuis.

De aanvraag gebeurt digitaal naar de Vlaamse Zorgkassen. Je krijgt dus geen papieren documenten mee.

De huisarts wordt automatisch verwittigd dat er een aanvraag gebeurd is en wordt gevraagd het medische luik digitaal door te sturen.

Kanaal: ter plaatse of op huisbezoek.

Stap 2:

Opvolging van het dossier.

Een arts van de FOD bepaalt de mate van je zelfredzaamheid. Dit kan op basis van stukken, of je wordt gevraagd op medisch onderzoek te gaan.

Stap 3:

De cliënt krijgt bericht of het zorgbudget wordt toegekend. Indien dit het geval is, gebeurt de uitbetaling door de Vlaamse Zorgkassen.