Premie voor opname en verzorging bejaarde in gezinsverband

Wie komt in aanmerking?De bewoners van de gemeente, die hun inwonende bejaarde, hulpbehoevende, minder vermogende vader, moeder, grootmoeder of familielid tot in de derde graad verzorgen.

Voorwaarden

Er wordt verstaan onder:

Inwonend: De aanvrager en de bejaarde(n) moet(en) op hetzelfde adres hun woon- en verblijfplaats hebben. De toelage wordt toegekend zolang de bejaarde(n) werkelijk in het gezin van de aanvrager verblijft. De toelage wordt niet uitbetaald tijdens de hospitalisatie van de bejaarde vanaf de vierde maand. De aanvrager is verplicht de bevoegde dienst in het gemeentehuis hiervan te verwittigen.

Bejaard: minstens 65 jaar oud zijn.

Hulpbehoevend: Door ziekte, handicap, ongeval of ouderdom niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

Minder vermogend: Over een inkomen beschikken dat lager is dan de grenzen gesteld bij de toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor mindervalide bejaarden.

Het bewijs van hulpbehoevendheid en minder vermogendheid wordt geleverd door voorlegging van de beslissing inzake bovenvermeld zorgbudget. Uit deze beslissing moet blijken dat betrokkene een invaliditeit vertoont van minstens 66% (cfr. hulpbehoevendheid) en daarenboven een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangt ter aanvulling van zijn/haar pensioen.

Extra informatie

Hoe en wanneer aanvragen?


De toelage gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de aanvraag.

Indien de betrokken bejaarde nog niet beschikt over een beslissing inzake het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen en de hulp van derden, dan wordt de gemeentelijke toelage nog niet uitbetaald. De toekenning van de gemeentelijke toelage gebeurt in dit geval met terugwerkende kracht indien uit bedoelde beslissing blijkt dat de ingangsdatum van de federale toelage voor de aanvraagdatum van de gemeentelijke toelage ligt.

Bedrag en uitbetaling van de toelage


De toelage bedraagt 50 euro per maand indien één ouder, grootouder of familielid tot in de derde graad verzorgd wordt. De toelage bedraagt 75 euro per maand indien beide ouders, grootouders of twee familieleden tot in de derde graad verzorgd worden.

Indien het inkomen van de bejaarde(n) de grensbedragen vermeld onder "Voorwaarden - Minder vermogend" overtreft dan wordt de toelage toch toegekend evenwel verminderd met het bedrag dat de grenzen vermeld onder "Voorwaarden – Minder vermogend" overtreft. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 22.01.2001