Stookolietoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur. Deze toelage wordt uitbetaald door het OCMW en richt zich op mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Verschillende brandstoffen komen hiervoor in aanmerking: zowel stookolie (al dan niet aan de pomp), als verwarmingspetroleum (aan de pomp), als bulkpropaangas, met een maximum van 2000 liter per jaar.

Voorwaarden

Inwoners van Lendelede die tot één van de volgende categorieën behoren:

 • Categorie 1 - Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming én het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 23.383,50 euro, verhoogd met 4.327,00 euro per persoon ten laste (jaarbedrag geldig vanaf 1 juli 2023).
 • Categorie 2 - Gezinnen met een laag inkomen
  Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 23.383,50 euro, verhoogd met 4.327,00 euro per persoon ten laste (jaarbedrag geldig vanaf 1 juli 2023). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.

 • Categorie 3 - Personen met een schuldenoverlast
  Personen in schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling, die bovendien niet in staat zijn om hun verwarmingsfactuur te betalen.

Per verwarmingstoelage en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2000 liter brandstof per jaar. De toelage is afhankelijk volgens de hoeveelheid.

Belangrijk: de aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren!

Wat moet je meenemen?
 • Klever van het ziekenfonds van alle gezinsleden
 • Identiteitskaart van alle gezinsleden
 • Factuur van de levering
 • Als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
 • In geval van schuldenoverlast: 

- een attest dat de behoeftigheid aantoont, 
- ofwel een beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling,
- ofwel een attest van de persoon of instelling die de schuldbemiddeling verricht